Portrettfoto av Ellen Nygard, universitetslektor ved OsloMet
Offentlige og private virksomheter melder at det er utfordrende å rekruttere ledere med ønsket utdanningsnivå, etter at bachelor­utdanningen innenfor fasilitets­styring ble avsluttet i 2020. Ellen Nygard og dyktige støttespillere jobber nå for å få en ny utdanning på lufta.

Jobber for ny FM-bachelor ved OsloMet

Arbeidslivet skriker etter ledere med høyere utdannelse. Nå jobbes det for at fasilitets­styring igjen skal bli en fullverdig bachelor­utdannelse på Handels­høyskolen ved OsloMet.

Publisert

Mangelen på ledere til det leder­nivået vi tradisjonelt har ut­eksaminert til, er nå merkbar.

Ellen Nygard

Ellen Nygard orienterte om status for arbeidet under et nylig møte i regi av Norsk Forening for Service og Renhold. Nygard er, som mange vil vite, universitetslektor på Handelshøyskolen ved OsloMet og faglig ansvarlig for dagens studietilbud i fasilitetsstyring.

Hun understreker at utfallet ikke er gitt, men fremhever at de involverte aktørene ikke ville satt i gang alt dette hvis de ikke hadde tro på å lykkes.

På Ahus håndterer disse FM-bachelorene fag- og personal­ledelse innen 30 støtte­tjenester fra eiendoms­forvaltning til renhold. […] Det erfares en betydelig forskjell på effektiviteten i FM-rollen for dem som har denne [bachelor] bakgrunnen.

Morten Løkken Bendiksen, divisjons­direktør Facilities Management, Akershus Universitets­sykehus HF

Ble historie for tre år siden

Våren 2020 var det siste kullet med bachelor­studenter ferdig med sin 3-årige utdannelse med fordypning i Facility Management, eller fasilitetsstyring som Nygard foretrekker å benytte.

De to første årene av dette studiet dreide seg primært om økonomi og administrasjon. Det krevdes høye karakterer for å komme inn, og med full fordypning i fasilitetsstyring først i tredjeåret, bidro det til at for få studenter søkte seg til denne retningen.

Allerede ser bransjen at det danner seg et kompetanse­hull, hvor man ikke lengre får tilførsel av nyutdannede ledere med innsikt i bransjen og dens kompleksitet.

Mari Antonsen Røed (leder, på vegne av styret), Norsk Forening for Service og Renhold

Dagens tilbud

Nygard forteller at Handelshøyskolen ved OsloMet i dag tilbyr to enkeltemner i fasilitetsstyring. Ett av emnene kan velges som del av én av bachelor­utdanningene og begge emnene på ett av årsstudiene. I tillegg er det åpent for å søke opptak som enkeltemnestudent.

– På høsten kjøres emnet «Facility Management (FM) i organisasjoner», som gir en innføring i fagområdet. I alt 52 studenter fulgte dette emnet sist høst, noe som viser at det er populært.

– På våren finnes emnet «Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen Facility Management», der tanken er å gi ledere en trygghet og en trivsel i det å gi opplæring til servicemedarbeidere. Emnet knyttes særlig opp mot fagbrev i renhold og vaskeri, og til dels HACCP brukt i produksjonskjøkken og i matservering. Det har nå om lag 20 aktive studenter.

Trigget til handling

Nygard ble provosert da Jan Messel i fjor utkom med bok i forbindelse med OsloMets 200-årsjubileum. Der sto å lese at Facility Management var et avsluttet kapittel. Etter å ha skrevet en kronikk i Renholdsnytt, begynte snøballen å rulle.

– Jeg tok kontakt med min klubbleder Heidi Woll i Forskerforbundet, som jeg er organisert i. I november kontaktet hun næringsminister Vestre og forsknings- og høyere utdannings­minister Borten Moe, der vi argumenterte for fortsatt behov for lederkompetanse i vår del av arbeidslivet, sier Nygard.

Hun opplyser at fem tunge aktører i ettertid har bidratt med støtteskriv som kan brukes i møte med departementet og stortings­representanter [les utdrag på denne siden, presentert i blått, red.anm.].

Alle fremhever at utdanningen må på plass igjen.

behovet for ledere med høy kompetanse på dette området [renhold og andre oppgaver innenfor drift og vedlikehold] er stort. Dette må ses i sammen­heng med økonomi­forståelse, logistikk, kunnskap om service­bransjen, digitalisering, etc. Utdanning på høyere nivå som dekker dette, finnes per i dag ikke i Norge.

Brede Edvardsen (nestleder) og Trine Wiig (forbunds­sekretær), Norsk Arbeids­mands­forbund

Håper på 2024

Målet er å få på plass en ny bachelor i fasilitetsstyring og serviceledelse, med oppstart høsten 2024.

– Det skal være mulig å avslutte etter første studieår og få et vitnemål som årsstudent, og ikke bare en karakterutskrift. Velger du å gå videre, kan du ta en treårig bachelorutdannelse i fasilitetsstyring og serviceledelse.

– Det vil dessuten være et eget opptak til både årsstudiet og bacheloren. Det vil si at disse to studiene er uavhengige av øvrige studier ved Handelshøyskolen.

Iallfall er det dette Ellen Nygard og hennes støttespillere jobber for.

Dette [fasilitets­tjenester] er tjeneste­områder som både inter­nasjonalt og i Norge er i betydelig utvikling. […] Vi ser […] at behovet for ledere og fag­personer med et høyere akademisk utdannings­nivå er sterkt etter­spurt og mangel­fullt dekket i dag.

Jorulf Brøvig Silde, bransje­direktør, NHO Service og Handel

Også for deg med yrkespraksis

I renholdsbransjen har mange avansert til leder uten å ha noen formal­kompetanse. Trolig er det mange av disse som kunne tenke seg en 1- eller 3-årig utdannelse på høyere nivå, for på den måten å bli tryggere i sin rolle som leder og lettere kunne avansere i sin karriere.

– Vi planlegger å ta opp med ministrene at bransjen har behov for at folk kan ta studiene basert på realkompetanse, i tillegg til opptak av videregåendeelever med generell studiekompetanse, sier Ellen Nygard.

– Dette med real­kompetanse­opptak er imidlertid ulikt praktisert i Norge. I mange høyere utdanninger er det tilstrekkelig å være over 25 år og at du kan dokumentere minst 5 års arbeidspraksis. Ved OsloMet stilles det i tillegg krav til at du har så og så mye formalkompetanse i norsk og engelsk fra videregående.

– Dette er det ikke alle som har. En viss tilpasning av dagens regelverk er derfor ønskelig. Det vil ha et viktig integreringsaspekt.

– På hvilken måte en slik tilpasning best bør skje, må jeg få synspunkter på fra aktørene i bransjen, oppfordrer hun.

Utfordringene som kommer betyr at det er avgjørende at fram­tidens ledere innen fasilitets­styring får den nødvendige kunn­skapen til å videre­utvikle sine ansatte, både fag­arbeidere og ufaglærte, gjennom systematisk opp­læring og kompetanse­planlegging.

Ingunn Reistad Jacobsen (seksjons­leder), Fagforbundet

Merkbar ledermangel

Men det første først, understreker Nygard:

– Sammen med klubblederen min håper jeg på møter med bevilgende myndigheter og ledelsen ved OsloMet denne våren. Måtte vi lykkes raskt!

– I vår er det tre år siden arbeidslivet fikk tilført uteksaminerte med spisskompetanse i fasilitetsstyring fra vår utdannings­institusjon. Mangelen på ledere til det ledernivået vi tradisjonelt har uteksaminert til, er nå merkbar. Det må vi få gjort noe med, avslutter Ellen Nygard.

Les også kronikken: Fortidens oldfrue- og husøkonom­utdanninger sett i lys av nåtiden (Renholdsnytt.no 16/10-2022)

Flere kronikker her (Renholdsnytt.no)

.

signalene fra både nærings­livet og stor­samfunnet tilsier et skrikende behov for økt kompetanse blant denne kategorien av ledere. […] det er av samfunns­kritisk betydning at det norske arbeids­livet og stor­samfunnet for øvrig, igjen får en årlig tilførsel av ledere med spiss­kompetanse i myndighets­krav og standarder på det aktuelle feltet.

Heidi Woll, Forskerforbundet

.

Fagforbundet vet ut fra egne undersøkelser at det vil være et stort behov for rekruttering innen både renhold, vaskeri og byggdrift i framtida.

Eksempelvis er hele en av tre renholdere organisert hos oss over 50 år. Når disse går over i pensjonistenes rekker, må de erstattes av yngre krefter.

Skal vi sikre rekruttering av unge som står i yrkene over tid, er det et sentralt premiss at yrkene tilbyr utviklings­muligheter og en karrierevei – også etter fagbrevet.

Vi trenger at unge ser en framtid i yrkene. En fullverdig utdanning i fasilitetsstyring og serviceledelse vil bidra til dette.

Ingunn Reistad Jacobsen (seksjonsleder), Fagforbundet

.

Det bør være et tilbud som kan tiltrekke seg studenter fra samfunnet generelt, uavhengig av betalingsevne og resultater i tidligere utdanningsløp. I bransjen arbeider det mange utførende ledd som har minoritets­bakgrunn eller ikke har passet inn i tidligere utdanningsløp, videregående skole som eksempel.

På bakgrunn av dette mener NFSR det er viktig at utdanningen er fullfinansiert og at den åpner opp for muligheten til å søke seg inn på bakgrunn av realkompetanse.

Mari Antonsen Røed (leder, på vegne av styret), Norsk Forening for Service og Renhold

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS