Den tiden da alt gikk i samme «sluket», er forlengst forbi. Er du f.eks. driftsleder, bør du som minimum ha en viss innsikt i lov­verket.

Hvilke lovkrav gjelder for avfalls­håndtering?

Regelverket for avfalls­håndtering er komplekst. Noen lover og for­skrifter bør du imidlertid kjenne til uansett hvilken bransje virksom­heten din tilhører.

Som avfalls­produsent er du nemlig ansvarlig for avfallet helt til det kommer fram til godkjent behandlings­anlegg.

Dette gjelder også hvis virksom­heten din har en avtale med en ekstern avfalls­aktør som håndterer avfallet. Det skriver Lin Sellevaag Nicolaysen i en blogg for Norsk Gjenvinning.

Tre viktige kravsett er blant annet Forurensnings­lovens paragraf 32 og Avfalls­forskriftens paragraf 1 og paragraf 11.

Her er de viktigste kravene du bør være kjent med. For detaljert oversikt, sjekk NGs blogg.

Næringsavfall

Dette er alt avfall som oppstår både i private og offentlige virksom­heter, og på institusjoner. Det er virksom­hetens plikt å sørge for at avfallet blir levert til et godkjent behandlings­anlegg.

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inne­holder farlige stoffer. Blant kravene er at avfallet skal opp­bevares forsvarlig, sikret for uved­kommende, og på en slik måte at det ikke kan føre til forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Det finnes også en deklarasjons­plikt og krav rundt transport. Og hvis din bedrift genererer mer enn én kilo farlig avfall i året, plikter du å levere avfallet minst en gang per år.

EE-avfall

EE-avfall er utrangerte elektriske og elektro­niske produkter. Samme oppbevarings­krav som for farlig avfall. Skal merkes med over­krysset avfalls­beholder for å vise at de ikke skal kastes i vanlig rest­avfall.

Forhandlere av EE-produkter skal kunne ta imot retur fra nærings­drivende veder­lags­fritt, men da under for­utsetning av at de som leverer retur, kjøper til­svarende mengde nye produkter. Kommunene kan kreve betaling for tjenesten.

Våtorganisk avfall

Våtorganisk avfall omfatter mat­avfall og avfall fra nærings­middel­industri. Det er forbudt å deponere våt­organisk avfall. Derfor må du ha en sorterings­ordning for dette.

Byggavfall

Her er det ofte snakk om store mengder farlig avfall, og gjerne mange forskjellige avfalls­typer. I forbindelse med et bygge­prosjekt krever regel­verket at det skal utarbeides en avfalls­plan. Det stilles strenge krav til kilde­sortering på en bygge­plass.

Er det snakk om rivning og sanering, skal det også foretas en kart­legging av farlig avfall og en miljø­sanerings­beskrivelse.

——-

Husk også at gjenvinnings­anlegg ikke lenger tar imot avfall i sorte søppelsekker – de er forbudt.

Kilde: Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering?

https://blogg.norskgjenvinning.no/hvilke-lovkrav-gjelder-for-avfallshandtering

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS