(Ill. etter Helse- og omsorgs­departementet)

Skjerper inn på smitte­vernet

Norge mangler i dag en standard for renhold i helse­institusjoner. Helsedept. krever at nye renholds­planer er på plass i løpet av 2020.

Publisert

Helse- og omsorgs­departementet utgir nå «Handlingsplan for et bedre smittevern».

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Målet er å redusere helse­tjeneste­assosierte infeksjoner (HAI), dvs. infeksjoner som påføres mens du er på helse­institusjon.

Til enhver tid har omtrent én av 20 pasienter i sykehus og sykehjem en HAI. Over 20 prosent av all antibiotika gitt i sykehus, gis for å behandle HAI.

Departementets plane har to hovedmål, åtte delmål og 37 tiltak, hvorav flere påvirker renholds­avdelingene i norsk helse­institusjoner.

Mangler standard for renhold

God kvalitet på renhold i helse­institusjoner er viktig for å hindre smitte­spredning med både ikke-resistente og resistente bakterier og for å forebygge HAI.

En situasjons­beskrivelse fra FHI synliggjør at det mangler en standard for hva som er til­strekkelig godt renhold i helse­institusjoner. Økte krav til renhold medfører behov for å styrke utdannings- og kompetanse­krav blant renholds­personell i helse­institusjoner.

Som kjent er Standard Norge og Forum For Sykehusrenhold, i samarbeid med smittevern­personell, godt i gang med å utarbeide en ny standard for renhold i helse­institusjoner.

Et av departmentets tiltak er som følger:

  • Ledere i helse­institusjoner skal innen utgangen av 2020, i samarbeid med smittevern­personell, oppdatere renholds­planer basert på risiko­vurdering og ny nasjonal standard i henhold til smittevern­forskriften § 2-2 femte strekpunkt.

Må oppdatere infeksjons­kontroll

FHIs situasjons­beskrivelse av smitte­vern i Norge fra 2018 peker på at ikke alle helse­institusjoner har oppdaterte infeksjons­kontroll­program som er godkjent av ledelsen.

Tiltak:

  • Kommunene skal innen utgangen av 2020 ha oppdaterte og ledelses­forankrete infeksjons­kontroll­program i sine helse­institusjoner. I tilleg bør kommunen definere lokale mål for smittevern- og pasient­sikkerhets­arbeidet som gjennomgås jevnlig med hensyn til måloppnåelse.

Nasjonal standard for håndhygiene

FHI skal, i samarbeid med Helse­direktoratet, innen utgangen av 2020 utarbeide en mal med en felles nasjonal standard og forslag til tekniske løsninger for overvåking av hvordan anbefalinger for hånd­hygiene blant helse­personell etterleves.

Instituttet skal utarbeide et nasjonalt elektronisk registrerings­verktøy og sammen­stille nasjonale data om etter­levelse av hånd­hygiene i helse­institusjoner. Det forutsettes at standarden tar hensyn til den knappe ressurs­situasjonen i helse­institusjonene.

Tiltak:

  • Helseforetak skal innen utgangen av 2021 ha satt i system et program for over­våking av hvordan anbefalinger for hånd­hygiene blant helse­personell etterleves, samt gjennomgå og evaluere hånd­hygiene­fasiliteter. Overvåkingen skal utføres i henhold til felles nasjonal standard og teknisk løsning.
  • Kommuner bør innen utgangen av 2021 ha gjort det samme.

Smittevern ved ombygging

For å imøte­komme problem­stillinger som oppstår knyttet til smittevern i utbyggings- og ombyggings­prosjekt publiserte Sykehusbygg HF i 2018 en bygg­veileder for smittevern. Byggveilederen er en prosess­veileder som skal bidra til at problem­stillinger knyttet til smittevern i utbyggings- og ombyggings­prosjekter for sykehus blir ivaretatt på de riktige punktene i en planleggings- og byggeprosess.

Kilde: Handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023
https://www.smittevernforum.no/handlingsplan-for-et-bedre-smittevern-2019-2023/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS