Renholds­yrket er et av de yrkene der flest oppgir at de har psykiske plager (se også detaljert figur i artikkelen). (Kilde: Stami, NOA (SSB, LKU2013))

Én av fem renholdere har psykiske plager

Renholds­yrket er et av de yrkene der flest oppgir at de har psykiske plager, viser norsk forskning.

Publisert

Nasjonale tall viser at om lag 15 prosent av alle yrkes­aktive oppgir psykiske plager i løpet av siste måned, noe som tilsvarer i overkant av 380 000 personer. Det er Statens arbeids­miljø­institutt som opplyser om dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Litt under halv­parten av disse, eller 7 prosent av det totale antall yrkes­aktive, oppgir at det er arbeids­relatert.

For renholdsyrket spesifikt er tilsvarende tall 19 og 8 prosent.

Psykiske plager er definert som litt eller mer plaget grunnet i) nedtrykthet, depresjon og/eller ii) nervøsitet, angst eller rastløshet.

Stor variasjon mellom ulike yrker

Høyest nivå ser vi blant profesjonelle kunstnere. Andre yrkes­grupper med høy total­forekomst av plager ser vi i gruppene: barnehage-/skole­assistent, pleie- og omsorgs­arbeider, sjåfør­yrker, butikk­medarbeidere, kokk- / kjøkken­assistent og renholdere.

Halvparten av psykisk syke kan komme i jobb, viser ny forskning

Renholds­yrket er et av de yrkene der flest oppgir at de har psykiske plager (den høyre røde linjen). Yrket stikker seg imidlertid ikke så mye når det blir spurt om plagene er yrkes­relaterte (den venstre røde linjen). (Kilde: Stami, NOA (SSB, LKU2013))

– Om lag halvparten av alle yrkes­aktive med psykiske plager oppgir at plagene har sammen­heng med arbeids­situasjonen. Det er imidlertid usikkert i hvilken grad dette tallet avspeiler faktiske årsaks­sammenhenger, sier Håkon A. Johannessen, forsker ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved Stami.

– Det vi imidlertid vet fra både inter­nasjonal og norsk forskning, er at ugunstige egenskaper ved det psyko­sosiale arbeids­miljøet gir økt risiko for å utvikle psykiske plager.

Psykisk helse og yrkesdeltakelse

Psykisk helse har stor betydning for yrkes­deltakelse, syke­fravær og frafall fra arbeids­livet. I 2012 utgjorde personer med psykiske lidelser 28 prosent av alle nye mottakere av uføre­pensjon, og 20 prosent av alt legemeldt sykefravær i 2014 skyldtes psykiske lidelser (NAV).

Blant yrkesaktive med psykiske plager har det blitt beregnet at om lag 1/4 av plagene kan tilskrives eksponering for potensielt helse­skadelige psyko­sosiale faktorer i arbeids­miljøet.

Johannessen under­streker imidlertid at arbeid typisk har en god effekt på den psykiske helsen.

– Arbeids­helse­forskning har stort sett under­søkt om forhold i arbeidet kan ha negative effekter på helse, men arbeid kan også være positivt for arbeids­takere ved å gi muligheter for utvikling og personlig vekst, sosialt samspill, identitets­dannelse og økonomisk trygghet.

Kilde: Fakta fra STAMI - Arbeidsmiljø og psykiske plager, https://stami.no/fakta-fra-stami-arbeidsmiljo-og-psykiske-plager/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS