Faksimile fra Regjeringens melding om arbeidslivs­kriminalitet 27/1-2016.

Satser bredere mot useriøst arbeid

Regjeringen har lagt fram en ny status for kampen mot arbeids­livs­krimi­nalitet. Her er de viktigste punktene for renholds­bransjen.

Publisert

Regjeringen melder at krimi­naliteten fremstår som mer og bedre organisert enn tidligere. Lovbrudden fremstår ofte som systematiske, godt planlagte og mer profesjonelt utført enn tidligere, der de reelle forholdene tildekkes med bruk av falske dokumenter og opplysninger.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Her er noen av punktene som vil berøre renholds­bransjen:

  • Det er satt i gang en evaluering av godkjennings­ordningen for renholds­virksomheter. Denne skal være ferdig i løpet av mai 2016.
  • For kontrakter i renhold, bygg og anlegg foreslås det at oppdrags­giver skal stille krav om maksimalt tre ledd i leverandør­kjeden (én hoved­leverandør med maksimalt to ledd under seg). Det tas sikte på ikraft­tredelse sommeren 2016.
  • Når det gjelder sanntids­kontroll av HMS-kort i renhold og bygg og anlegg, slik nærings­livet ønsker, er status at Arbeids- og sosial­departementet gjennomgår hørings­innspillene og vil fastsette eventuelle endringer i forskriftene.
  • Det er etablert treparts bransje­program i samarbeid mellom myndighetene og partene i renhold, uteliv og deler av transport­bransjen. Formålet er å fremme seriøse og trygge arbeids­forhold i særlig utsatte bransjer.
  • Det foreslås å innføre krav om at uten­landske virksomheter på oppdrag i Norge skal ha plikt til utstede lønns­slipp og oppbevare eller gjøre tilgjengelig arbeids­avtaler, timelister og lønns­slipper på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
  • I 2015 ble det opprettet tre enheter mot arbeidslivs­kriminalitet i Oslo, Stavanger og Bergen, der Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV Kontroll ble sam­lokalisert. Kemneren og Tolletaten inngår også i samarbeidet. I 2016 skal det opprettes to nye enheter.
  • Det jobbes også med konkrete tiltak for å styrke samarbeid om analyse, etter­retning og informasjons­deling mellom tilsyns­etatene og politiet, blant annet skal det i første kvartal 2016 opprettes et nasjonalt tverr­etatlig analyse- og etterretnings­senter.
  • Mer effektiv sanksjonering av lovbrudd innen økonomisk kriminalitet. Et av målene er å flytte flere saker fra domstolene og over til en administrativ sanksjonering.
  • Fra 1. januar 2017 trer nye regler i kraft for leverandører av kassa­system og 1. januar 2019 for bokførings­pliktige, som vil gjøre det vanskeligere å skjule kontant­omsetning gjennom manipulasjon av kassasystem
  • Arbeidet med konkurs­kriminalitet skal styrkes, blant annet ved at det opprettes egne koordinator­stillinger i de største politi­distriktene for å få raskere oppfølging av konkurs­gjengangere.

Kilde: Status for oppfølging av strategi mot arbeidslivskriminalitet (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/status-for-oppfolging-av-strategi-mot-arbeidslivskriminalitet/id2472083)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS