sigbjorn_johnsen.jpg

Vil bevilge 10 millioner til bransjen

Forslag til statsbudsjett 2011: Regjeringen foreslår at det bevilges 10 millioner kroner til et treparts bransjeprogram i renholdsbransjen.

Publisert

Bransjeprogrammet er ment å forsterke arbeidsmiljøarbeidet og arbeidet for anstendige og seriøse arbeidsforhold i bransjen. Pengebeløpet skal også dekke kostnader til etablering av godkjenningsordning for renholdsbedrifter. Regjeringen skriver følgende om ordningen:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Myndighetene og bransjen er enige om at det er behov for kraftigere virkemidler enn de vi hittil har arbeidet med. Et første og svært viktig tiltak vil være å få på plass en offentlig godkjenningsordning for renholdsvirksomheter, basert på de kravene som stilles for å drive lovlige virksomheter, kombinert med en effektiv kontrollordning. En godkjennings- og kontrollordning må omfatte flere myndigheter.

Bransjeprogrammet skal være et pilotprosjekt for utviklingen av treparts bransjeprogrammer også i andre bransjer.

Renholdsnytt gjengir her noen utdrag fra forslaget til statsbudsjett for 2010:

Treparts bransjeprogrammer

Myndighetene og partene i arbeidslivet er enig om å sette i gang treparts bransjeprogrammer, hvor renholdsbransjen vil være første bransje.

Renholdsbransjen har helt spesielle utfordringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, HMS-standard og svart arbeid. Bransjen er preget av svært lav organisasjonsgrad, uoversiktlig organisering, spesielle arbeidstider, jobbing alene på ulike lokasjoner, lave etableringskostnader, utstrakt bruk av underleverandører og høyt innslag av utenlandsk arbeidskraft. Arbeidstilsynet og bransjen selv melder om store problemer, både når det gjelder HMS-standarden og konkurranseforholdene for virksomheter som driver seriøst.

NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund henvendte seg i fellesskap til Regjeringen i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2010 og anmodet blant annet Regjeringen om et eget bransjeprogram for å motvirke sosial dumping i renholdsbransjen.

Myndighetene og bransjen er enige om at det er behov for kraftigere virkemidler enn de vi hittil har arbeidet med. Et første og svært viktig tiltak vil være å få på plass en offentlig godkjenningsordning for renholdsvirksomheter, basert på de kravene som stilles for å drive lovlige virksomheter, kombinert med en effektiv kontrollordning.

En godkjennings- og kontrollordning må omfatte flere myndigheter. En omfattende godkjenningsordning vil være utfordrende i forhold til EØS-regelverket, men i lys av bransjens særlige utfordringer legges det til grunn at det kan etableres en ordning innenfor de rammene som trekkes opp av EØS-retten.

Det nærmere innholdet i en godkjenningsordning skal vurderes i samarbeid med partene i bransjen og andre berørte myndigheter.

Særlig om offentlig sektor

Offentlig sektor er en stor kjøper av ulike tjenester. Dette kan for eksempel være helse- og omsorgstjenester, renovasjon og transport. Også når det gjelder kjøp av renholdstjenester er det offentlig en viktig aktør.

Det har vært en rekke tilfeller hvor det har vært avdekket dårlige lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i renholdsvirksomheter som utfører arbeid på oppdrag for stat og kommune. Offentlig sektor skal gå foran med et godt eksempel. Det er derfor ikke akseptabelt når det avdekkes slike forhold.

Offentlig sektor har en forpliktelse etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter til å stille krav til leverandører om at deres arbeidstakere skal ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til allmenngjorte tariffavtaler, der det gjelder slike eller det som følger av landsdekkende tariffavtaler. Oppdragsgiver har også plikt til å kontrollere at kravene etterleves.

Det vil bli tatt et felles initiativ fra arbeidsministeren og kommunalministeren for å etablere et samarbeid med KS for å bedre etterlevelsen av regelverket.

Arbeidsdepartementet vil ta initiativ til en drøfting av om Arbeidstilsynet skal få ansvar for å føre tilsyn med at stat og kommune etterlever sine forpliktelser etter forskriften.

Selv om det er avdekket en rekke tilfeller av sosial dumping i offentlig sektor, har vi ikke god nok oversikt over i hvilket omfang dette skjer. Arbeidsdepartementet vil derfor ta initiativ til en kartlegging av denne problemstillingen, slik at vi kan målrette eventuelle nye tiltak som kan sikre at også arbeidstakere som jobber for offentlig sektor har gode og trygge arbeidsforhold.

Regionale verneombud i hotell- og restaurant- og renholdsbransjen

I lys av erfaringene fra dagens ordning i bygge- og anleggsbransjen har Regjeringen besluttet å innføre regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen, jf. handlingsplan 2 mot sosial dumping som ble presentert i statsbudsjettet for 2009. S

I forbindelse med utredning av en ordning med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen vil det bli tatt utgangspunkt i en finansieringsordning tilsvarende den eksisterende i bygge- og anleggsnæringen, dvs. finansiert ved at arbeidsgiverne betaler en avgift som utgjør en bestemt prosentsats av lønnsutgiftene.

Det vil imidlertid være behov for startkapital til dekning av driften, inntil ordningen blir selvfinansiert gjennom avgiftsinnkrevingen.

Her kan du lese hva Arbeidsdepartementet skriver om tiltakene for renholdsbransjen.

Les mer om forslaget til statsbudsjett for 2011 på Finansdepartementets nettsider.

Bli kjent med papirutgaven av Renholdsnytt her.

" Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på

"
Powered by Labrador CMS