Verneombudshjelm_L

Vil utrede regionale verneombud

Svenskene vil sjek­ke om virk­som­he­ten med re­gio­na­le ver­ne­om­bud dri­ves til­strek­ke­lig ef­fek­tivt. Regionale verneombud innen renholdsbransjen er høyaktuelt i Norge.

Publisert

Foto: Trond Erik Hillestad Den sven­ske re­gje­rin­gen vil i nes­te uke tro­lig fat­te et vedtak om å grans­ke den­ne virk­som­he­ten nær­me­re, opp­ly­ser avi­sen Dagens Arbete.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det svenske Arbeids­markeds­de­par­te­men­tet vil ut­re­de om ru­ti­ner og ad­mi­nist­ra­sjon rundt virk­som­he­ten med re­gio­na­le ver­ne­om­bud fun­ge­rer på en ef­fek­tiv måte.

Les også: Norske erfaringer med regionale verneombud

Den svenske sta­ten støtter de re­gio­na­le ver­ne­om­bu­de­ne med rundt 100 mil­li­oner kro­ner. Bi­dra­get for­de­les av Arbetsmiljöverket til de fag­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne og vi­de­re til de en­kel­te fag­for­bund. De re­gio­na­le ver­ne­om­bu­de­ne skal fun­ge­re på mind­re ar­beids­plas­ser som mang­ler en egen ver­ne­ko­mi­té.

Kilde: Du och jobbet

Les også: Les Verneombudsordningen står som en påle i norsk arbeidsliv

"
Powered by Labrador CMS