Rapporten beskriver et mulighets­rom som en ny pensjons­ordning kan utformes innenfor (illustrasjon).
Rapporten beskriver et mulighets­rom som en ny pensjons­ordning kan utformes innenfor (illustrasjon).

Ny rapport om offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosial­departementet har offentlig­gjort en utredning av en ny pensjons­løsning for ansatte i offentlig sektor, samt overgangs­ordninger.

Publisert

Rapporten er utarbeidet av en arbeids­gruppe som har hatt seks møter med partene i arbeids­livet, og partene har også fått mulighet til å kommentere utkast til rapporten. Arbeids­gruppen står likevel alene ansvarlig for innholdet i rapporten. Det er arbeids­taker­organisasjonen Parat som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidsgruppen beskriver et mulighetsrom

Rapporten skal være grunnlag for å vurdere om man sammen med partene skal arbeide for å oppnå enighet om nye pensjons­ordninger for offentlig ansatte. Arbeids­gruppen presenterer derfor ikke et konkret forslag til nye pensjons­ordninger for offentlig ansatte, men beskriver et mulighets­rom som en ny ordning kan utformes innenfor.

– Jeg er glad for at det viktige arbeidet med å lage bedre pensjons­ordninger for ansatte i offentlig sektor nå har kommet et skritt videre. Nå må både departementet og partene i arbeidslivet studere rapporten, og vurdere hvordan vi i fellesskap kan finne en god løsning som er til fordel både for de ansatte, for arbeidsgiverne i stat og kommune og for samfunnet, sier arbeids- og sosial­minister Anniken Hauglie.

Ifølge en presse­melding mener arbeids­taker­organisasjonene at det fortsatt vil være behov for ytterligere utredning og analyse av sentrale områder som AFP, vern av tidligere opptjening mot levealders­justering og ulike kompensasjons­nivåer.

Kilder:

Ny rapport om offentlig tjenestepensjon (http://parat.com/newarticle.aspx?m=7&amid=360332)

Ny rapport om offentlig tjenestepensjon (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rapport-om-offentlig-tjenestepensjon/id2468313/)

I rapporten heter det blant annet:

Endringene i folketrygden og i de private tjeneste­pensjons­ordningene betyr at den økonomiske gevinsten ved å fortsette i arbeid har økt markert i privat sektor. I offentlig sektor er gevinstene klart mindre, og arbeids­gruppen mener det må bli mer lønnsomt for offentlig ansatte å fortsette i arbeid etter 62 år.

Pensjons­systemet i offentlig sektor legger godt til rette for mobilitet innenfor offentlig sektor. Offentlig ansatte kan imidlertid tape betydelige beløp i form av lavere pensjon, ved å ta jobb i privat sektor sent i karrieren. Det skyldes særlig kvalifikasjons­reglene for AFP, men også samlet tjeneste­pensjon kan bli lavere. Disse mobilitets­hindrene bør bygges ned.

Rapporten finner du her: Nye pensjons­ordninger i offentlig sektor (https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2015/rapport_oftp_2015_12_17.pdf)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS