Virke barometer

Virke lanserer arbeids­markeds­barometer

I oktober 2015 lanserte arbeids­taker­organi­sasjonen Virke sitt eget arbeids­markeds­baro­meter for handels- og tjeneste­sektoren. Den gir deg over­sikten, forvent­ningene og utviklingen.

Publisert

Faksimile fra Virkes Arbeidsmarkedsbarometer.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Barometeret er delt i tre:

  • Status gir en oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder syssel­setting og ledighet relatert til handels- og tjeneste­ytende næringer.Nå: Fortsatt godt arbeids­marked, men lavere vekst i syssel­settingen.
  • Puls tar pulsen på arbeids­markedet i handels- og tjeneste­næringene ved å spørre medlems­virksom­hetene om deres markeds­utsikter, forvent­ninger til syssel­settings­utviklingen det neste halve året og faktorer som påvirker beslutninger knyttet til bemannings­endringer.Nå: Tilnærmet status quo med noen viktige nyanser.
  • Bakgrunn gir nødvendig infor­masjon om sammen­setningen av arbeids­styrken. Den viser i tall og fakta hvordan arbeids­markedet i handels- og tjeneste­næringene ser ut. Hvem jobber der, hvor mye jobber de og hva sær­preger disse næringene?

Kilde: Arbeidsmarkedsbarometer

Powered by Labrador CMS