Kommune mopp Oslo

Sammen mot arbeids­livs­kriminalitet

En ny avtale mellom Oslo kommune og Skatteetaten gir kom­munen rett til infor­masjon fra skatte­myndig­hetene om bedriften kom­munen har avtaler med. Avtalen omfatter bl.a. renhold.

Publisert

Oslos kommunevåpen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Leverandører som vil inngå kontrakt med Oslo kommune, må signere et full­makts­skjema som gir kommunen tilgang til taus­hets­belagte opp­lysninger om med­arbeidere, under­leverandører og skatte- og avgifts­forhold.

- Dette er første gang vi får anledning til å utveksle oppdaterte opplysninger om skatte­forhold med skatte­myndig­hetene. Som en stor innkjøper er det viktig for oss å gå foran i bekjempelsen av arbeids­livs­kriminalitet, sier finansbyråd Eirik Lae-Solberg.

- Vi er veldig fornøyd med at Oslo kommune gjennom denne avtalen tar et stort ansvar i kampen mot arbeids­livs­kriminalitet, sier region­direktør Ann Kersti Kjeia Sletten i Skatteetaten.

Hun tilføyer at dette er et viktig bidrag til å gi kommunen best mulig beslutnings­grunnlag, og gjøre det vanske­ligere for useriøse aktører å få innpass som leverandør i Oslo kommune

Avtalen gjelder i første omgang for renhold og bygg og anlegg.

Kilde: Sammen mot arbeidslivskriminalitet

Powered by Labrador CMS