Statistikk og trender 2015

Ny trend­analyse fra NHO Service

Renholds­bedrifter i NHO Service hadde ved utgangen av fjoråret 10 850 årsverk og en samlet omsetning på 6,5 milliarder kroner. Det viser arbeids­giver­organi­sasjonens nye rapport «Statistikk og Trender 2015».

Publisert

Faksimile fra rapporten «Statistikk og Trender 2015» fra NHO Service.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

NHO Service' årlige rapport viser utviklingen i bransjene og medlems­bedriftene, som omfatter bransjene renhold, sikkerhet, bemanning, attføring, helse og velferd, samt drift.

Adm.dir. i NHO Service, Petter Furulund, skriver i rapportens forord at utsiktene for 2015-2017 er dystre. NHOs økonomi­baro­meter viser at for­ventingene til fremtidig salg og inntjening ikke har vært så lave i NHO-bedriftene siden like etter finans­krisen i 2008-2009.

Et over­ordnet bilde er at mange berøres av ned­skjæringene i oljesektoren og svak utvikling i nærings­livets investeringer i fastlands­økonomien. På plussiden vil offentlige investeringer og en god eksport­utvikling kunne gi en viss vekst i privat konsum og holde veksten oppe i norsk økonomi.

De fleste kommuner sitter nå og vurderer hvordan dårlige tider og reduserte skatte­inntekter vil kreve omstilling. Kommunene vil ha mye å hente på å samarbeide med medlems­bedrifter i NHO Service, for bedre ressurs­utnyttelse og innovasjon, skriver Petter Furulund i forordet.

Nøkkeltall for renhold

Den totale størrelsen på det norske renholds­markedet er ca. 21 milliarder kroner. Av dette utføres 53 prosent i egenregi, 42 prosent er konkurranse­utsatt til det private og 5 prosent er konkurranse­utsatt til det offentlige.

De 47 prosentene som er konkurranse­utsatt, utgjør et marked på 10 milliarder kroner. Medlems­bedriftene i NHO Service har ialt 65 prosent av omsetningen i det konkurranse­utsatte markedet.

Offentlig sektor kjøper renhold for ca. 921 millioner kroner, mens privat sektor kjøper renhold for 8,3 milliarder.

Trender i renhold

NHO Service har i 2015 startet en mer systematisk kart­legging av renholds­markedet enn organi­sasjonen har hatt tidligere. Den erfarer at mange kommuner ønsker å forbedre organi­seringen av renholdet og ser etter løsninger som gir mer effektiv drift enn de har i dag. Dette åpner mulig­heter for bedrifter som kan levere en god organisering, bedre metoder og mer effektiv tidsbruk.

Samtidig er innkjøperne i bransjen tungt preget av et ensidig fokus på pris. Bransjens store utfordring har lenge vært å skape en utvikling der kvalitet får større vekt. Å få snudd dagens trend vil ta tid, mener NHO Service. Et av tiltakene er at NHO Service og DIFI har opprettet bedre dialog mellom innkjøpere og leverandør i forkant av anbuds­konkurranser.

Teknologisk preges bransjen av særlig to trender: Stadig økende bruk av robot­teknologi og bruk av nettbrett / smart­telefoner som operativt verktøy for renholdere og arbeids­ledere.

Ellers er trenden med å ta fagbrev i renhold, økende, og de siste årene har rundt 600 i året tatt fagbrev.

Nye standarder

Noen andre aspekter som ventes å berøre renholds­bransjen, er kontrakt­standarden NS-8431, som er revidert og kommer i ny utgave oktober 2015.

DIFI har laget en ny mal for innkjøp av renholds­tjenester, som prøves ut i disse dager av flere offentlige innkjøpere.

NHO Service har laget en utgave av Høyeste verdi (versjon 5.0D), mens arbeidet med å revidere renholds­standarden NS-INSTA 800:2010 vil starte høsten 2015. Det blir den tredje revideringen siden lanseringen i år 2000.

Medlemsvekst

NHO Service har i flere år opplevd en betydelig til­strømming av nye medlem­mer. En viktig årsak, mener organisasjonen, er at den fungerer som en vakt­bikkje i nærings­politikken.

Den har i mange år vært en pådriver i bygging av forsvars­verk mot useriøse aktører. Et eksempel er godkjennings­ordningen for renhold som gjør det straffbart å kjøpe renhold fra bedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet.

Andre årsaker kan være at NHO Service tilbyr et kollektivt sikkerhets­nett for sine medlemmer, juridisk bistand, rådgiving i spørsmål om arbeids­rett, tariff, lønn og mye annet. Det bidrar til økt profe­sjonalisering og attraktive arbeids­plasser. Samtidig arrangerer den kurs, seminarer og andre møte­plasser som gir nettverk og allierte for den enkelte bedrift.

Hjelper vanskeligstilte

Gjennom satsingen Ringer i vannet gir NHO Service årlig flere tusen mennesker med hull i CV-en en mulighet til fast jobb. Dette er en rekrutterings­strategi for nærings­livet over hele landet.

NHO Service har også en tilsvarende satsing for veteraner fra Forsvaret, slik at disse lettere kommer inn i sivile jobber.

Kilde: Statistikk og Trender 2015

Powered by Labrador CMS