samtale.jpg

Lydhøre ledere gir lavere fravær

– Å lytte og ikke gå i forsvar er viktige egen­skaper for en god leder, mener Nina Vehus på Berge gård senter. Der har arbeidet med lydhør ledelse gitt resultater på flere områder.

Publisert

Ill.foto av lyttende leder: Colourbox

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

På Berge gård omsorgs­senter i Grimstad jobbes det døgnet rundt for å gi et best mulig tilbud til pasienter og pårørende. I 2010 lå syke­fraværet i enkelte avdelinger opp imot 18 prosent.

Nå er syke­fraværet halvert og har vært helt nede på 5 prosent. I prosessen har de jobbet målrettet med å ta medarbeidernes innspill på alvor. Det er Idébanken for et mer inkluderende arbeidsliv som melder dette.

– Mange ledere forsvarer seg mot de ansattes opp­levelser. Går du i den fella, brytes raskt tillits­forholdet mellom ansatt og leder og det kan oppstå konflikt, mener enhets­leder Nina Vehus.

En leder bør i stedet stille utforskende spørsmål som får de ansatte til å reflektere og se løsninger; Hva tenker du om dette? Hvordan mener du vi kan løse dette? Rett og slett å involvere med­arbeiderne i løsningen.

Likevel er det ikke alltid så lett å oppdage frustrasjon og misnøye. Ofte kommer det til over­flaten på uoffisielle arenaer som i lunsj­pauser.

– Sitter vi på et kontor langt unna så har vi makt­barrierer. Bare det å være til stede i lunsj­pausene og ha en åpen kontordør er enkle måter å redusere barrierene på. Da blir det enklere å følge med på hva med­arbeiderne signaliserer, sier Vehus.

– Når vi er tidlig ute med å oppdage, og gjøre noe med utford­ringene, hindrer vi misnøyen å gro og vi styrker tilliten og sam­arbeidet oss imellom.

Samtid under­streker hun at raske løsninger ikke alltid er de beste. Løsningen må også være god.

– Det å være handle­kraftig kan ofte være bra, men noen ganger kan det gå for fort. I enkelte situasjoner kan det å bruke litt mere tid føre til nye og bedre løsninger.

Vi skal heller ikke frykte frustra­sjoner. I en organi­sasjon kan de nemlig være et godt utgangs­punkt for for­bedring. Forbedring og utvikling av rutiner eller tekno­logi kan ofte starte med ansattes frustra­sjoner, for eksempel en tung­vinn rutine eller noe som ikke fungerer optimalt.

Kilde: Lydhøre ledere gir færre konflikter og lavt sykefravær

Powered by Labrador CMS