Roger Drange kort1 teh8934

Video: Lærer renhold lynraskt og presist

Roger Drange bruker utradi­sjonelle metoder når han under­viser i renhold. Ord og uttrykk er en viktig del av yrket. Derfor må elevene kunne gjengi 75 renholds­uttrykk på 60 sekunder.

Publisert

– Jeg er opptatt av at elevene skal lære seg ord og uttrykk på en enkel og inspirerende måte, sier Drange.

Han er lærer på Stovner videre­gående skole i Oslo, som fra høsten 2014 har tilbudt regulær under­visning i renholds­faget. Målet er å bringe elevene fram til fagbrev etter to år på skole og to år i praksis.

(Du kan lese mer om selve fagbrev­satsingen i kommende papir­utgave av Renholds­nytt nr. 6/2015 – her omtaler vi ett av hans smarte lære­triks. Tegn abonnement her)

Roger Drange med et utvalg flash cards, som brukes i presisjons­læring for å auto­matisere kunnskap.

Presist og kjapt

En av hans metoder kalles presisjons­læring. Det er en måte å auto­matisere kunnskap.

Elevene sitter sammen to og to med en slags kortstokk, bestående av såkalte flash cards. Hvert kort viser en gjenstand som brukes i renhold. På baksiden står navnet tydelig i bokstaver. Se video under, der Roger Drange forklarer metoden.

– Den ene eleven viser illu­stra­sjonene én etter én. Deretter skal den andre svare på hva illu­stra­sjonen viser, forklarer Drange.

– Så legger den første eleven kortene i to hauger, for rette og gale svar. Det siste er det vi kaller lærings­mulighet­haugen.

– Poenget er at du skal gjøre dette raskere og raskere på tid. Dette repeteres, slik at elevene til slutt får auto­matisert oppgaven, sier han.

– Det kan virke stresssende, men alle elevene sa at det gjorde ikke noe at det gikk en klokke rett ved siden av. De la bare merke til den i starten.

– Elevene gjør dette i ti minutter to ganger om dagen. Det er ekstremt intenst, men gir et veldig stort lærings­utbytte.

– Antall rette føres inn i et skjema. Elevene får stadig høyere skår. De konkurrerer hele tiden med seg selv. Dagsbeste føres inn i et såkalt ssc-skjema. De får alltid en stigende kurve.

– Målet er 75 kort i minuttet. Det gjør at de får auto­matisert kunnskapen.

– Alle elevene mine har bekreftet at denne måten å lære på var bedre enn ordinær under­visning. Dessuten husket de uttrykkene mye bedre til senere. Ingen av elevene visste på forhånd hva mopp, moppe­stativ, tralle eller sakse­metode er. Nå kan de alt på rams.

Eksempler på flash cards, som brukes for å auto­matisere kunnskap.

Renholdskryssord

Roger Drange har også laget renholdskryss.

– Kryssordet brukes av renholds­elevene våre samt i faget Forsterket norsk. Det gjelder å finne ord som smitte­vei og støv­mopp, for å kunne bruke ordene i en naturlig sammen­heng, forklarer han.

– Dessuten har vi en variant der det gjelder å finne renholds­ord skjult inne i et mylder av bokstaver.

Han utdyper at en erfaren lærer gjerne er opptatt av å forsterke grunn­leggende ferdig­heter som å lese, skrive og regne.

– Med «regne» menes ikke innøvd mate­matikk, men de hver­dagslige tingene som å vite hva 1:100 i en såpe­oppløsning er. Slikt er avgjørende for hvor lenge et gulv skal leve.

Yrkesstolthet

Denne typen «lek» kan synes elementær, men Roger Drange minner om at ord og uttrykk er en viktig del av ethvert yrke:

– Noe av det som gir yrkes­stoltet, er å kunne føre en fag­teknisk samtale med en annen renholder og føle at du har noe å bidra. Men det må selvsagt kombineres med praksis­kunnskap, sier han.

Masteroppgave – nesten – i renhold

Roger Drange er godt i gang med å skrive en master­oppgave i yrkes­peda­gogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Oppgaven handler om det å utvikle en under­visnings­form som gjør at elever øker sine muligheter for å få seg jobb, forteller han.

– Den handler også om utvikling av lære­midler som gjør at elever kan lære seg ord og uttrykk på en enkel og inspirerende måte.

– Den morsomste delen av oppgaven har vært å gjennom­føre renholds­kurset for elevene, og ikke minst intervjue elever og rektor for å få deres vurdering, sier han.

Powered by Labrador CMS