Renholder søppel rydding cbox1918299

Fafo skal forske på god­kjen­ning­sord­ningen

For tre år siden ble det innført en god­kjen­nings­ordning for renholds­bedrifter. Men har det blitt færre useriøse aktører i bransjen?

Publisert

Ill.foto av renholder: Colourbox

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Fafo skal nå se nærmere på både dette spørs­målet og på hvordan ordningen fungerer. Det skal gjennom­føres under­søkelser både blant kunder og bedrifter.

Oppdrags­giver er Arbeids- og sosial­departe­mentet, og prosjektet skal være ferdig sommeren 2016. Det ledes av Sissel C. Trygstad. Med i forsker­gruppen er også Rolf Andersen, Mona Bråten og Kristine Nergaard.

Ifølge Fago er studien bygget opp om fire elementer:

1. Administrasjon

For det første vil Fafo se på hvordan god­kjennings­ordningen er administrert, inkludert hvordan søknader behandles, i hvilken grad opp­lysninger i søknadene kontrolleres, saks­behandlings­tid, hva som kjenne­tegner virksom­heter som er «under godkjenning» og hvordan bedrifter har opplevd prosessen med å bli godkjent.

2. Virkning for kjøperne

For det andre vil Fafo se på hvilke virkninger god­kjennings­ordningen har for nærings­virksom­heter og privat­markedet når det gjelder kjøp av renholds­tjenester.

Dette gjøres gjennom spørre­undersøkelser til kunder i privat­markedet og bedrifts­markedet, samt ved at vi spør bransjens aktører om deres erfaringer knyttet til kundesiden.

3. Virkning for tilbyderne

For det tredje vil Fafo diskutere hvilke virkninger god­kjennings­ordningen har hatt for seriøse og useriøse virksom­heter i bransjen.

Her legger Fafo til grunn inter­vjuer blant bransje­aktører og tilsyns­myndig­heter. I tillegg kommer en under­søkelse blant bedrifter i bransjen, en gjennom­gang av statistikk over syssel­setting, HMS-kort, omsetning og bedrifts­struktur inkludert utviklingen i antall selv­stendig nærings­drivende.

Fafo ønsker også å gå gjennom Arbeids­tilsynets over­sikt over pålegg knyttet til godkjennings­ordningen.

4. Virker den etter hensikten?

Et fjerde tema er en evaluering av til­siktede og util­siktede virkninger av ordningen opp mot hva som var formålet, med særlig oppmerk­somhet omkring enkelte omdiskuterte bestemmelser.

Dette gjøres ved en diskusjon av de konkrete omdiskuterte bestem­melsene som refereres i utlysningen.

Hovedformålet med ordningen – å gjøre det vanskeligere å opptre som en useriøs aktør – vil bli diskutert med utgangs­punkt i det samlede data­materialet. Denne diskusjonen vil også bli knyttet opp mot de indi­katorene for endring som Fafo utviklet i vår rapport om bransjen fra 2012.

Kilde: Hvordan virker godkjenningsordningen i renhold?

Powered by Labrador CMS