Portrett av de tre
Forskerne Arne Lindseth Bygdås og Inger Marie Hagen, og prosjektrådgiver Elin Moen Dahl, alle ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI (Oslo Met), følger Ren Tilstedeværelse fra sidelinjen.

Ren Tilstedværelse - en energipille for godt samarbeid

Samarbeids­prosjektet Ren Tilstede­værelse, som ledes av NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmands­forbund, rapporterer om god fremdrift ute i de organisasjonene som deltar.

Publisert

Et viktig mål i den fasen prosjektet er i nå, er å stimulere til økt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledere i de ti renholds­bedriftene som deltar i prosjektet.

Det er gjerne toppleder eller HR-leder som møtes på prosjekt­samlingene, sammen med tillitsvalgt, derfor satser prosjektet mye på at bedriftene skal få med seg også mellomleder­nivået.

– Det er de som sitter og kjenner på de lokale avdelingene ute i bedriftene, utdyper Ingeborg Malterud hos NHO Service og Handel.

– Ofte utspiller slikt endrings­arbeid seg på én bedrift, her er vi ti organisasjoner. Da er det viktig at det oppleves nyttig og vitalt ute i bedriftene. Vi får tilbakemelding fra bedriftene, både fra ledelses­siden og tillitsvalgt­siden, på at dette er nyttig. De lokale prosjektene er godt i gang og prosjektleder støtter godt oppunder deres parts­sammensatte arbeid.

Hun beretter at det har vært fulltallig oppmøte på de to fysiske samlingene som har vært så langt. Det samme på en Teams-workshop som ble avholdt tidligere i høst.

– Husk at det er små marginer og travelt i service­næringen i Norge. Jeg er stolt og imponert over at deltakerne setter av tid og krefter på dette, og vil investere i nytteverdien, sier hun. 

Wiig og Malterud på scene
Trine Wiig fra Norsk Arbeids­mands­forbund og Ingeborg Malterud fra NHO Service og Handel innleder fysisk samling nr. 2 i prosjektet Ren Tilstedeværelse.

 

Ren Tilstede­værelse

Prosjektet Ren Tilstede­værelse er et samarbeid mellom NAF og NHO Service og Handel, medlems­bedrifter og Hoved­organisasjonenes fellestiltak (HF).

Målet er å løfte renholderes status, heve kompetanse og flytte mer av renholdet over til dagtid.

Gå til prosjektets landingsside hos NHO Service og Handel

Følges av forskere

I høst valgte prosjektet en gruppe forskere fra Arbeidsforsknings­instituttet (AFI), som skal følge prosjektet gjennom dets ulike faser.

– Før jul la de fram en rapport som handler om nåsituasjonen i parts­samarbeidet i de ti bedriftene som er med. Rapporten gir oss relevant kunnskap om hvordan vi bør innrette prosjektet videre for å oppnå målene.

– AFI er veldig aktivt orientert. Forskerne skal bidra aktivt med det som kalles aksjonsforskning. Jeg har klare forventninger til at det passer vår bransje, og jeg tror workshopene vil gi helt konkret effekt og stimulere til nytteverdi i prosjektene.

– De skal også kjøre flere undersøkelser fremover, sier Malterud.

Godt samarbeid

– Det er kjempeviktig for NHO Service og Handel å ha gode samarbeids­relasjoner med forbundet fra arbeids­taker­siden, at vi har løpende samarbeids­prosjekter som ikke handler om tariff. Vi trenger alle de åpne kanaler vi kan ha. Her er renholds­bransjen en foregangsbransje.

Hun benytter også anledningen til å rose prosjektleder Jon Samuelsen:

– Jeg synes vi har god fremdrift, god struktur, og en prosjektleder som gjør en god jobb som oppleves som nyttig.

Renholdsnytt var tilstede på begge de fysiske samlingene, og kan berette om god samarbeidsånd. I tillegg har prosjektet avholdt en digital samling i september. Vi spør prosjektleder Jon Samuelsen om hva som skjedde under den digitale samlingen.

– To av målene var å oppsummere lærings­punkter fra den første fysiske samlingen (kickoff) og å sikre igang­settelse av alle lokale prosjekter. Et annet mål var å skape en arena for sparring og erfarings­utveksling om lokale prosjekter, sier han.

Samuelsen holder orden på tiden
Prosjektleder Jon Samuelsen fra NHO Service og Handel melder at hovedprosjektet allerede har gitt spennende avgreininger.

Ut i egen organisasjon

– Det har aldri vært lett å være eneste deltaker på konferanse og deretter få «det glade budskap» ut i egen bedrift. Hvordan går deltakerne på Ren Tilstedeværelse-samlingene fram?

– Hver virksomhet skal opprette en lokal prosjekt­gruppe, som har ansvar for lokal tilpassing, implementering og gevinst­realisering. Denne lokale prosjekt­gruppen vil involvere egen organisasjon etter relevans og ambisjonsnivå. Et eksempel er lokale opplærings­tiltak, sier Jon Samuelsen.

– Fase 1 har som mål å revitalisere lokalt samarbeid. Vi skal avdekke nåsituasjon, etablere mål for forbedringer og identifisere tiltak som skal gjennom­føres. Rollen til oss i det sentrale prosjektet er blant annet å bidra med overordnet kunnskaps­grunnlag og organisere workshops og arenaer for diskusjon, som skal bidra til dette lokale arbeidet.

– I tillegg lager vi veiledere for prosjektarbeid og tilbyr støtte gjennom dialog og bedriftsbesøk. Det legges også opp til at de lokale prosjekt­gruppene rapporterer tilbake under Ren Tilstedeværelse-samlinger. Disse støtte­aktivitetene skal bidra til å avdekke og løse utfordringer man kan støte på lokalt, samt bidra med motivasjon og ideer.

Skjønsberg foreleser om konflikthåndtering
De fysiske samlingene byr på gode samtaler, gruppe­arbeid og informative faglige foredrag. Her er det organisasjons­psykolog Martin P. Skjønsberg fra Agenda Kaupang som gir prosjekt­deltakerne råd om konflikt­håndtering. Noe av det som kan skape samarbeids­problemer på en arbeidsplass, er uklare roller, høyt arbeids­press, kommunikasjons­svikt, dårlig ledelse, språk, ulik situasjons­forståelse og ulike forventninger.

Kan komme til å utvide

Da vi snakket med Jon Samuelsen i februar, kunne han legge til at prosjektet er i ferd med å bli utvidet med lokale piloter innenfor temaene:

  • Dagtid på dagtid, f.eks. tiltak for å øke heltid

  • Mangfolds­ledelse, f.eks. tiltak for å forbedre kommunikasjon, forståelsen for parts­samarbeid og den norske modellen, inkludering og forståelse av roller

  • Partssamarbeid på gulvet, f.eks. tiltak for å sikre god opplæring av mellom­ledere og tillitsvalgte i parts­samarbeid i prakisis

  • Mangfold og partssamarbeid

– Dette vil være prosjekter der det tilbys langt større prosjekt­støtte og styring fra Ren Tilstedeværelse sentralt. Blant annet med betydelig innsats fra AFI i å lede lokale workshops og utvikle mål, tiltak og oppfølging.

Han forklarer at det vil være frivillig for virksomhetene å delta i pilot. De som deltar i pilot vil imidlertid forplikte seg til større (og ekstra) innsats enn det de har i hoved­prosjektet.

Renholds­fondet i NHO Service og Handel, Norsk Arbeidsmands­forbund og Arbeids- og velferds­direktoratet står for finansieringen av pilotene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Her kan du melde deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS