De fleste virksom­heter med over 50 ansatte må medta en lønns­rapportering i års­beretningen for 2021 som gis ut nå i 2022.

Nå skal lønns­forskjeller mellom kvinner og menn rapporteres

Fristen for rapportering av lønn fordelt på kjønn i ulike stillings­grupper nærmer seg for offentlige virksomheter og private bedrifter med over 50 ansatte.

Publisert

Artikkelen er skrevet av Ole Peter Galaasen, i data- og rådgivnings­selskapet Simployer:

.

Selv om Norge er i verdens­toppen når det gjelder likestilling, kan vi fortsatt bli bedre. Ifølge SSB hadde kvinner en gjennom­snittlig månedslønn på 43 850 kroner, som utgjør 87,6 prosent av menns månedslønn i 2019. Hoved­årsaken er at menn i gjennom­snitt får utbetalt betydelig mer i bonus enn kvinner. Menn får dessuten i gjennom­snitt utbetalt mer i uregel­messige tillegg per måned.

I 2020 ble aktivitets- og redegjørelses­plikten (ARP), herunder lønns­kartlegging, innført for å styrke likestillings­arbeidet ytterligere.

– Lønnskartlegging er noe mange arbeids­givere må gjøre annethvert år. Siden de færreste gjorde det første året, må de nå rapportere på 2021-tall, og dette skal med i års­beretningen for 2021 som gis ut nå i 2022. Mange virksomheter jobber med andre ord med dette nå, sier Camilla Schie-Veslum, juridisk rådgiver innen HR og ledelse i Simployer.

Lønns­kart­legging som virke­middel

Schie-Veslum minner om at plikten til lønns­kartlegging gjelder kun for diskriminerings­grunnlaget kjønn, og ikke for andre diskriminerings­grunnlag.

– Formålet med lønns­kartlegging er å få klarhet i om det finnes lønns­forskjeller mellom kvinner og menn i virksomheten, og å bidra til at lønns­fastsettelsen blir gjennom­skuelig. Dette anses som et viktig virkemiddel for økt likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet.

– Lønnskartleggingen skal også brukes aktivt i arbeids­giverens likestillings­arbeid og skal dokumenteres og offentlig­gjøres.

– Lønns­kart­leggingen skal gjennom­føres på en slik måte at de ansatte, innenfor sin stillings­gruppe, kan sammenligne lønnen sin med gjennom­snittet for egen stillings­gruppe. Kartleggingen må derfor gi informasjon om gjennomsnitts­lønnen for menn og kvinner i de ulike stillings­gruppene, sier hun.

Gjennom­siktige lønns­fastsettelser

Schie-Veslum forteller at lønns­kartleggingen skal resultere i en lønns­oversikt med informasjon om månedslønn, eller årslønn, per heltids­stilling.

– Lønn kan også oppgis i lønns­kartleggingen som en samlet lønns­utbetaling, slik at den omfatter alt arbeids­vederlag som arbeidsgiver betaler for den enkelte arbeidstaker, i en heltids­stilling som samlet lønn for ett årsverk.

– Alternativt kan fastlønn, tilleggene, bonus og overtid oppgis og behandles separat, noe som kan bidra til bedre gjennom­siktighet og sikrer en god kontroll av at ingen deler av lønnen fastsettes på en diskriminerende måte. Det gjør det enklere å forsikre seg om at alle delene av lønnen er sammenlign­bare, sier hun.

Lønns­kart­legging som fore­byggende tiltak

Formålet med kart­leggingen er å gjøre systemene for lønns­fastsettelsen mer gjennom­siktige.

– Formålet er at arbeids­giver skal kunne bruke kart­leggingen i likestillings­arbeidet. Spesielt viktig er det at virksomheten kan avdekke risiko for diskriminering slik at det kan sette inn forebyggende tiltak.

Hun forteller at aktivitets- og redegjørelses­plikten, herunder lønns­kartleggingen, kan sammenlignes med HMS-arbeid.

– Kort fortalt er alt arbeidet som følger av aktivitets- og redegjørelses­plikten en kontinuerlig forbedrings­prosess. Med lønns­kartlegging får ledelsen data som kan gi en indikasjon på hva det kan jobbes videre med. Selv om det er forskjeller på lønn mellom kvinner og menn trenger ikke årsaken være diskriminering, men kan komme av lengre ansiennitet eller høyere kompetanse. Uansett gir lønns­kartlegging tallene svart på hvit, slik at virksomheten får data til å analysere hvorfor lønns­forskjellene er som de er.

– Lønns­kart­legging er et spennende område å jobbe med, og et effektivt verktøy for å sørge for lik lønn for likt arbeid, avslutter Schie-Veslum.

Kilde: Nå skal lønnsforskjeller mellom kvinner og menn rapporteres (link til Simployer)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS