Kirsti Kierulf, admini­st­rerende direktør i Norsk Kommunal­teknisk Forening.

Statsbudsjettet tvinger frem prioritering

Norsk Kommunal­teknisk Forening er bekymret for vedlikeholds­etterslepet og opp­gavene som det forventes at kommunene skal løse.

Publisert

I statsbudsjettet for 2023 økes de frie inntektene til norske kommuner med 1,7 milliarder kroner.

– Vi vet at det er et økt vedlikeholds­etterslep på kommunale boliger, bygg og veier. Den reelle kommune­økonomien blir ikke spesielt mye bedre som følger av at strøm, rente­økning og prisvekst vil spise mer av kommune-budsjettene, forteller administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf.

I statsbudsjettet for 2023 står det at effektiviserings­potensialet i offentlig sektor er på 20%. NKF syns det er positivt at dette settes på papir, og håper at det leder til økt samarbeid mellom stat og kommune.

– Vi er i annerledes tider, og det tvinger frem prioritering og et mulighets­rom for å jobbe smartere. Kunnskaps­deling og en likere praksis på tvers av kommune­grenser en nødvendig for å få til dette, sier hun.

Tvetydig om grønn omstilling

– Det er for oss noe tvetydig hva Regjeringen tenker om kommunenes rolle i grønn omstilling, når Klimasats­midlene nå forsvinner. På den ene siden økes Enova-bevilgningene, det satses på kollektiv­trafikk i byene og Bionova opprettes. På den annen side tas en viktig finansierings­kilde til klima­satsing i kommunene bort, forteller Kierulf.

– Norske kommuner jobber hver eneste dag med klima­spørsmål, og mye av den reelle omstillingen gjøres ute i norske kommuner. Her har Klimasats­midlene vært viktige.

Kommunene må ta tak i digitaliseringen

I 2023-budsjettet er det mindre midler til både Digitaliserings­direktoratet og Statens Kartverk.

– I budsjettet vises det til at statlige digitaliserings­prosjekter bruker for store summer på utredninger og for­prosjekter, og har gitt for lite effekt. Digitaliseringen må handle om å effektivisere prosesser mellom stat og kommune.

– Her må kommunene komme på banen i den nasjonale digitale agendaen. Kommunene må eie sine egne data, gjennom utvikling og forvaltning av felles verktøy som henter data og sammen­stiller de på tvers av kommune­grenser, avslutter Kierulf.

Kilde: Statsbudsjettet 2023. NKF: – Et budsjett som tvinger frem prioritering (link til NKF)

.

NKF

Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF) er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunal­teknikere.

Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø og veg og trafikk. NKF skal jobbe for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommune­grenser.

Foreningen har over 400 virksomhets­medlemmer, der 97% av norske kommuner er representert. Over 800 kommunale enheter er aktive i foreningens nettverk.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS