Mange må reaktivere: For at et D-nummer skal bli aktivt igjen, må eieren møte opp til ID-kontroll ved et skatte­kontor eller Service­senter for uten­landske arbeids­takere (SUA).
Mange må reaktivere: For at et D-nummer skal bli aktivt igjen, må eieren møte opp til ID-kontroll ved et skatte­kontor eller Service­senter for uten­landske arbeids­takere (SUA).

Mange må reaktivere HMS-kortene

Mange HMS-kort vil få status «inaktivt» fra februar 2022, når Skatte­etaten starter en løpende inaktivering av alle D-numre som er eldre enn fem år.

Publisert

Melding fra Arbeidstilsynet, som er offisiell utsteder av HMS-kortene:

.

I systemet for bestilling av HMS-kort er det slik at status på D-nummeret får betydning for status på HMS-kortet. Et «inaktivt» D-nummer medfører et inaktivt HMS-kort. Dette kan bli et tema ved kontroll av HMS-kort under tilsyn. I tillegg kan status «inaktivt» påvirke andre tjenester som virksom­hetene tillegger kortene, for eksempel adgangs­kontroll.

En overgangs­periode

For å unngå at inaktivering av D-numre rammer arbeids­takere og virksomheter, vil Arbeids­tilsynet godta HMS-kort med status «inaktivt» i en overgangs­periode fram til 1. oktober. For D-numre som utløper etter 1. september, vil HMS-kortet kun være gyldig i 30 dager, dersom D-nummeret ikke har blitt reaktivert.

– Inaktive HMS-kort ville vært en ulempe for virksom­heter med utenlandske arbeidstakere. Derfor gjør Arbeidstilsynet et unntak og innfører en overgangs­periode som gir arbeidstakere anledning til å reaktivere sine D-numre uten problemer, sier Ørnulf Halmrast i seksjon for godkjenninger og meldinger.

Slik reaktiverer du et D-nummer

For at et D-nummer skal bli aktivt igjen, må eieren møte opp til ID-kontroll ved et skattekontor eller Service­senter for uten­landske arbeids­takere (SUA). Vær oppmerksom på følgende:

Bakgrunn

Det var i 2017, etter en endring i Folkeregister­forskriften, at Skatteetaten bestemte at et D-nummer skulle få status «inaktivt» fem år etter det ble tildelt en person. Hensikten med endringen er å redusere faren for misbruk av D-nummer­ordningen.

Arbeids­tilsynet har derfor gjort midlertidige justeringer i bestillings­løsningen på hmskort.no. Hensikten er å hindre at brukerne opplever tekniske problemer ved bestilling av nye HMS-kort til ansatte med inaktive D-numre.

Nye tjenester på hmskort.no

Dette er nytt i bestillings­løsningen hmskort.no:

  • Bestillere av HMS-kort kan nå velge å få et varsel 14 dager før et D-nummer blir inaktivt i Folke­registeret.

  • Om kort tid vil en ny funksjonalitet gi bestillere av HMS-kort oversikt over hvilke kort som er bestilt med D-nummer og status på D-nummeret.

  • HMS-kort bestilt med et inaktivt D-nummer vil få status «inaktivt» dersom D-nummeret ikke er reaktivert innen 1. oktober.

– Arbeidstilsynets arbeid blir ikke berørt av den midlertidige ordningen. HMS-kortene er et viktig verktøy i bekjempelse av useriøsitet og arbeidslivs­kriminalitet. Derfor skal vi fortsatt kontrollere mange HMS-kort når vi er ute på tilsyn. Samtidig håper vi at løsningen med en begrenset overgangs­periode blir god for både virksomheter og arbeidstakere, sier Halmrast.

Kilde: Midlertidige endringer for HMS-kort med inaktivt D-nummer (link til Arbeidstilsynet)

.

Unngå dyre HMS-kort

Mange aktører tjener gode penger på å selge HMS-kort til norske virksomheter.

Arbeids­tilsynet oppfordrer virksom­hetene til å bestille HMS-kort direkte i den oppdaterte og enkle bestillings­løsningen deres. Da blir kortene langt billigere enn om man bruker eksterne tilbydere.

Det er bare Arbeids­tilsynet som utsteder HMS-kort, og den offisielle nett­siden for å bestille kortene er hmskort.no.

Les mer hos Arbeidstilsynet

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS