Hva er lov og ikke lov når det kommer til varme eller kulde på jobben?

Hvor varmt eller kaldt kan det være på jobben?

Det kan være svært ubehagelig når det er for varmt eller for kaldt på arbeids­plassen. Her er Arbeids­tilsynets råd rundt temaet.

Publisert

Ifølge Arbeids­tilsynet har arbeids­giver et ansvar for å planlegge og tilrettelegge, men arbeids­taker har ikke rett til å gå hjem på grunn av temperatur­problemene alene.

Regler om temperatur

Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperatur­grenser, men Arbeids­tilsynet anbefaler at arbeids­plassen holder temperaturen under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmings­behov.

Unngå temperatur under 19°C eller over 26°C.

Du kan lese mer om krav til det fysiske arbeids­miljøet i arbeids­miljø­lovens § 4-4

Konsekvenser av varme og kulde

Råd til arbeidsgiver

Mot varme: Vurder grense for forsvarlighet. Sjekk om ventilasjon er justert riktig, og vurder tiltak som ekstra pauser, tilgang på drikke, vifter, kjøle­anlegg med videre.

Mot kulde: Vurder grense for forsvarlighet. Vurder tiltak i form av varme­bekledning, varmt pause­rom, ned­satte krav og andre arbeids­oppgaver.

Riktig temperatur er i alles interesse. For høy eller for lav temperatur kan oppleves som plagsomt, og du kan bli mindre effektiv når det er for varmt eller for kaldt.

Når det er for varmt

 • føles luften tørr og ufrisk

 • blir vi lett trøtte og uopplagte

 • nedsettes evnen til å jobbe effektivt og riktig

Når det er for kaldt

 • nedsettes finger­ferdighet, presisjon og tempo

 • kan det oppstå muskel­stivhet, og reumatiske plager forsterkes

 • blir enkelte mer mottakelig for infeksjoner

Når problemene er permanente eller gjentagende

Råd til arbeidstaker

Problemer tas opp med arbeids­giver og/eller verne­ombud.

Hvis problemet gjentar seg år etter år, be om at det utarbeides rutiner for temperatur­belastninger.

Sjekk om bedriften har ventilasjons­anlegg og om dette kan inn­stilles på annen måte.

Arbeidsgiver har et ansvar for å planlegge og tilrette­legge for forventede temperatur­variasjoner sommer og vinter.

Aktuelle tiltak ved varme­belastning

 • Sol­av­skjerming utvendig

 • Ventilasjon som fungerer (justering, vedlikehold og riktig drift)

 • Flytting av varme­givende utstyr

 • Kjøleanlegg

Aktuelle tiltak ved kulde­problemer

 • Tetting av vinduer og dører

 • Sluser mot trekk

 • Ekstra varme­kilder, eventuelt bedret isolasjon

 • Flytte arbeids­plassen bort fra kulde og trekk

 • Justere luft­mengder og temperatur i ventilasjons­anlegg

 • Endre drifts­måten for varme­anlegget (øke natte­temperaturen)

 • Lufte radiatorer og justere termostater

Utearbeid i ekstrem kulde

Opplevelsen av kulde er avhengig av både temperatur, vind og fuktighet. Arbeids­miljø­loven gir ingen temperatur­grenser. Verneombudet kan avbryte arbeidet dersom det mener at temperaturen innebærer umiddelbar risiko for sikkerhet og helse.

Det er inngått enkelte lokale avtaler om at arbeidet stanser ved temperaturer under minus 20°C.

Dersom normalt varmt tøy ikke gir tilstrekkelig vern mot kulden, må arbeids­giveren stille nødvendig ekstra bekledning til disposisjon. Slik bekledning regnes som personlig verne­utstyr, og skal bekostes av arbeids­giveren.

Du kan lese mer om krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhets­arbeid i arbeids­miljø­lovens § 3-1

Du kan lese mer om særskilte forholds­regler for å ivareta sikkerheten i arbeids­miljø­lovens § 3-2

Du kan ikke gå hjem

Kortvarig varme- eller kulde­belastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem vær­situasjon kan gjøre arbeidet vanskelig eller umulig. Du har likevel ikke rett til å gå hjem av temperatur­problemene alene. Blir man syk som følge av dette er det selv­følgelig en annen sak.

Dersom du har behov for pauser, forskjøvet arbeidstid, eller eventuelt å avbryte arbeidet, er dette noe som må avtales med arbeids­giveren. Improviserte løsninger for å oppnå varme eller kjøling kan hjelpe noe, for eksempel bruk av vifte på varme dager.

Ta opp problemet med arbeidsgiver, gjerne via verne­ombudet eller arbeidsmiljø­utvalget. Det kan også være naturlig å kontakte bedrifts­helsetjenesten, dersom virksom­heten er tilknyttet en slik ordning.

Dersom problemene ikke kan løses på annen måte kan man tilkalle Arbeids­tilsynet, som eventuelt kan gi pålegg om tiltak.

Kilde: Temperatur - varme og kulde på jobben (link til Arbeidstilsynet)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS