Renholds­ledere fra flere av landets sykehus er blant deltakerne i komiteen som har laget det nye hørings­utkastet. Illustrasjonen viser Riks­hospitalet.

Ny standard vil skjerpe kravene til helse­renhold

Standarden som nå er på høring til 1. mai, setter krav til så vel den øverste ledelsen som til dem som utfører renholds­tjenester i sykehus og kommunale institusjoner.

Publisert

Under et høringsmøte arrangert av Standard Norge tidligere i vår, kunne man høre om innholdet i den kommende standarden. I Renholdsnytt nr. 2/2021 tar vi opp mange av de viktigste kravene.

Under høringsmøtet var det dessuten satt av tid til at lytterne kunne spørre om en rekke praktiske problem­stillinger. Her er svar fra Standard Norge + fagpersonene som har deltatt i arbeidet med hørings­utkastet:

.

Spørsmål: Gjøres det forskjell på sykehus og sykehjem?

Svar: Nei. Forskjellene som er definert, er mellom romtyper.

.

Spørsmål: Hva vil frekvensen være på toalettrom, pasientrom og bad?

Svar: Dette er rom som ligger i de høyeste renhets­nivåene, og er ganske godt spesifisert i standarden. I hovedtrekk én eller flere ganger daglig etter risiko­vurdering.

.

Spørsmål: Er det skissert at helse­personell skal utføre renholds­oppgaver, og eventuelt hva slags renholds­oppgaver er dette?

Svar: Nei. Hvem som skal gjøre jobben, vil avhenge av hvem som er på jobb og hvilket utstyr som er tilgjengelig. Det standarden gjør, er å sette krav til at den som gjør jobben har kompetanse, tid og utstyr.

.

Spørsmål: Hvem skal fjerne biologisk materiale? Hos oss er praksis at finner'n er vinner'n, det vil si at finneren må ta jobben.

Svar: Det viktigste er at man har avklart rolle­fordelingen.

.

Spørsmål: Hvem skal utføre flekk­desinfeksjon? Renholds­personell eller helse­personell?

Svar: Standarden sier ikke hvem som skal gjøre hva, men at det er lederen som har et ansvar for å avklare roller og ansvar for slike utfordringer.

.

Spørsmål: Foreligger det skjematikk for å fylle ut for kvalitets­kontroll?

Svar: Nei, men det er aktuelt å trekke inn i en veileder for dette.

.

Spørsmål: Vil det ligge krav om fagbrev for å utføre renhold i helse- og omsorgs­institusjoner?

Svar: Nei. Det er ikke satt generelt krav til dette, bare at man skal ha riktig kompetanse. Det innebærer blant annet at man må lage seg en kompetanseplan.

.

Spørsmål: Skal man rengjøre før bruk av desinfeksjons­robot?

Svar: Noen setter krav til dette pr. i dag, andre mener at renhold før desinfisering også kan føre til spredning av smitte. Hvilke metoder man bruker, bestemmer man litt selv. Det som er viktig, er å opprett­holde kravene som settes, og at du kvalitets­sikrer dem.

.

Spørsmål: Anbefaler standarden mikrofiberklut og mopp, eller er det ikke viktig hva slags utstyr man bruker?

Svar: Dette har vært mye diskutert, men vi har ikke gått i detalj på navn. Det viktige er at man kjenner utstyret sitt, og at man har et system for å følge opp når utstyr skal byttes ut. Dette er viktig for å ha riktig kvalitet på utstyret.

.

Spørsmål: Hvorfor er ikke den nye standarden konkret på visuell kvalitet?

Svar: I hørings­utkastet har vi lagt vekt på at det som har med visuell kontroll å gjøre, er godt dekket i NS-INSTA 800.

.

Spørsmål: Gjelder standarden kun institusjoner, eller omhandler den også «private» hjem og bofellesskap?

Svar: Den gjelder i første omgang spesialist­helsetjensten og kommunale institusjoner, men det er selvsagt lov å bruke den andre steder.

.

Spørsmål: Har den nye standarden en overførings­verdi for skoler og barnehager?

Svar: Dette er en ledelses­standard for rengjøring, så den kan så absolutt overføres til andre virksomheter – ikke nødvendigvis alle romkravene, men selve ledelses­systemet.

.

Spørsmål: Anbefales standarden ved tann­klinikker?

Svar: Dette har ikke vært diskutert, men standarden kan brukes av alle som føler at den passer inn i sin virksomhet.

.

Spørsmål: Skal opplæring i smitterenhold utføres i egen regi eller kan det utføres av eksterne?

Svar: Standarden setter ikke krav til hvem, men til kompetansen til den som står for opplæringen.

.

Spørsmål: Er det tilstrekkelig å dokumentere nettbasert opplæring, eller må det dokumenteres praktisk utførelse også?

Svar: Det er viktig at man har en god og riktig opplæring som dokumenteres. Ser virksomheten at den til stadighet har mangler i opplæringen, må den gå gjennom og utvide opplæringen.

.

Spørsmål: Er det godkjent å oppbevare fuktige mopper og kluter i kjøleskap (med tanke på bakterievekst)?

Svar: Man må ha et system for å kontrollere at man ikke har bakterievekst i kluter og mopper. Man må også ha kontroll på temperatur og annet i vaskeri­maskinen. Den som selger systemet, må kunne si hvor lenge man kan oppbevare kluter og mopper.

.

SN 6600

I april 2020 ble SN/TS 6600 utgitt som en teknisk spesifikasjon. Siden da har det foregått et arbeid for å omdanne denne spesifikasjonen til en Norsk Standard.

Mens den ennå er ute til høring, har dokumentet nummer prNS 6600. «pr» fjernes når dokumentet er endelig klart for publisering.

Tittelen på den nye standarden blir «Ledelses­systemer for renhold i helse- og omsorgs­tjenester».

.

TEKSTBOKS

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS