Fra 1. juli 2021 skal arbeids­takere over 18 år, og som ikke jobber i bedrifter bundet av Renholds­overenskomsten, i utgangs­punktet ha minst kr 196,04 pr. time for rengjørings­arbeid.

Ny minste­sats for allmenn­gjort lønn: kr 196,04 fra 1/7-2021

Tariff­nemnda har vedtatt endrede lønns­satser i Forskrift om delvis allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter.

Den 10. mai 2021 fattet Tariffnemnda vedtak om fortsatt delvis allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter. Ny forskrift – og ny lønn – trer i kraft 1. juli 2021.

LO hadde fremmet en del forslag til endring av eksisterende forskrift, men Tariff­nemndas flertall gikk kun inn for en oppdatering av satsene slik at de blir de samme som gjeldende satser for bedrifter bundet av Renholds­overenskomsten.

De nye satsene er:

  • Minste timelønn kr. 196,04
  • Minste timelønn for arbeids­takere under 18 år kr. 146,27
  • For arbeid mellom kl. 21 og 06 skal det avtales lønns­tillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønns­tillegget skal minst være kr. 27,- per time.

Ikke økt på to år

Den forrige reguleringen av allmenn­gjort lønn trådte i kraft 1. juni 2019. Fra og med 1. juli 2021 vil satsen for øvrig øke fra kr 187,66 til 196,04 for arbeids­takere over 18 år og fra kr 139,62 til 146,27 for arbeids­takere under 18 år, mens nattillegget øker fra kr 26 til 27.

Dette gir en lønnsøkning på henholdsvis 4,47 prosent og 4,76 prosent, men da altså sett over to år, fordi Tariff­nemnda ikke møttes i 2020 med begrunnelse i pandemien.

Arbeids­takere i bedrifter som er bundet av Renholds­overenskomsten fikk lønns­økninger gjeldende pr. 1/9-2020 og pr. 1/4-2021.

Mange ligger under minstelønn

Tariffnemnda opplyser at et notat fra forsknings­stiftelsen Fafo, datert 19. oktober 2020, analyserer lønns­messig fordeling innenfor allmenn­gjorte områder. Analysen er basert på SSBs lønns­statistikk som ble samlet inn i september 2018.

Der fremgår det at innenfor renhold er det registrert 21 600 lønns­forhold for yrker uten krav til utdanning, hvorav 2800 av disse hadde Norge som fødeland. 87 prosent av de registrerte lønns­takerne hadde dermed utenlandsk bakgrunn.

Videre fremgår det at andelen norske arbeids­takere som lønnes dårligere enn den laveste allmenn­gjorte minste­satsen pr. 1. juni 2017 på kr 177,63 ligger på 8 prosent, mens arbeidstakere fra EU-Øst ligger på 17 prosent og utenfor EØS er på 11 prosent. Arbeids­takere med kun D-nummer ligger på 32 prosent.

LO har anført overfor Tariff­nemnda at dersom det allmenn­gjorte lønns­gulvet fjernes, vil det være høy risiko for at lønninger og andre tillegg, som i dag er regulert gjennom forskriften, synker langt under tariff­messige standarder. Både NHO SH og Virke er for ordens skyld positive til allmenn­gjorte lønnssatser.

Kilder:

Vedtak 06/2021 fra TariffnemndaFortsatt allmenngjøring av Renholds­overenskomsten (NHO SH)

Ny selvkostkalkyle for renhold (NHO SH)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS