Rettferdig konkurranse forut­setter at alle følger spille­reglene, skriver Konkurranse­direktør Lars Sørgard i denne kronikken.

Kronikk: Ikke hopp bukk over konkurranse­loven!

Mange bedrifts­ledere setter seg godt inn i arbeids­miljø­loven og skatte­lovgivningen, men glemmer konkurranse­loven. Det kan koste dem dyrt.

Publisert

Kronikken er skrevet av Konkurranse­direktør Lars Sørgard:

.

Se for deg at du har startet en bedrift med en håndfull ansatte. Du ønsker at de skal ha det bra på jobb, og setter deg inn i arbeids­miljø­loven. Du tenker nok også at det ikke er lurt å unndra beskatning, og setter deg inn i skatte­lovgivningen. Men hva med konkurranse­loven?

Selv om vi i Konkurranse­tilsynet jobber mye med å informere både næringsliv og allmennheten, er vårt inntrykk at det fortsatt er en del bedrifts­ledere som ikke kjenner til konkurranse­loven. Det er i tråd med funnene i en under­søkelse vi i Konkurranse­tilsynet fikk utført i 2017. Den viste at bare om lag halvparten av bedrifts­ledere kjente de viktigste bestem­melsene i konkurranse­loven.

For noen kan det kanskje være fristende å ta kontakt med en konkurrent og bli enig om hvilken pris man skal ta for en vare. Og kanskje er det også litt fristende å bli enige om å dele et marked mellom seg, slik at en bedrift tar kundene i vest og den andre kundene i øst? Om man ikke kjenner konkurranse­reglene tenker man kanskje ikke over at slik adferd er ulovlig og kan føre til høye gebyrer som kan bli opptil 10 prosent av årlig omsetning. En god del av sakene vi i Konkurranse­tilsynet jobber med handler om brudd på paragrafene 10 og 11 i konkurranse­loven, som dreier seg om ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Ved de mest alvorlige formene for ulovlig samarbeid kan du dessuten få personstraff.

Rettferdig konkurranse forutsetter at alle følger spille­reglene. Alle bedrifter bør ha et såkalt compliance-program. Det innebærer innsikt i egen virksomhet, kunnskap om og etterlevelse av regelverk, og en analyse av risikoen ved å bryte ulike lover. Alle ledere bør være tydelige på at alle ansatte skal ta compliance på alvor. Etterlevelse av hver enkelt ansatt er viktig, da selskaper kan bli dømt for ansattes regelbrudd også når ledelsen ikke vet om handlingene. I den nevnte under­søkelsen fra 2017 kom det frem at bare 26 prosent av bedriftene hadde innført konkrete tiltak som bidro til etterlevelse av konkurranse­loven de siste fem årene.

Konkurranseloven er en såkalt forbudslov. Det innebærer at bedriftene selv har ansvaret for at de ikke bryter konkurranse­loven. Dette er slik loven er utformet på mange andre områder også. Se for eksempel for deg at du blir stanset i en fartskontroll fordi du har kjørt 20 km over fartsgrensen. Du kan ikke da komme i ettertid og si at det ikke var noen som advarte deg om at politiet hadde kontroll. Det er forbudt å kjøre for fort, og det er ditt ansvar å etterleve den regelen. Slik fungerer det også med konkurranse­reglene.

Vi i Konkurranse­tilsynet bruker mye tid på generell veiledning om regelverket. Det kan for eksempel være at vi veileder enkelt­bedrifter i et møte eller i en telefonsamtale, eller ved et foredrag for en bransje­forening der vi veileder om problem­stillinger som kan oppstå innenfor den spesifikke sektoren. Det vi derimot ikke har mulighet til er å gi en forhånds­godkjenning av avtaler mellom bedrifter eller en bestemt adferd av en bedrift.

Den gamle veilednings­praksisen med forhånds­godkjenninger ble endret både i Norge og EU i 2004. Årsaken var at den fungerte dårlig. Mange søknader om dispensasjon førte til lang saks­behandlingstid og en opphopning av saker. Bedriftene opplevde at det var vanskelig å få den klareringen de ønsket av konkurranse­myndighetene innen rimelig tid. En innførte de nevnte forbuds­bestemmelsene uten mulighet for å gi individuelle unntak, samtidig som det ble innført strenge sanksjoner mot brudd på loven. Selskapene ble med ett ansvarlig­gjort, da det var i deres egen­interesse å etterleve reglene for å unngå sanksjoner. Konkurranse­tilsynets nåværende veilednings­praksis samsvarer med praksisen i andre EU- og EØS-land.

Alle bedrifts­ledere har selv et ansvar for å sette seg inn i relevante regelverk. Det er selskapet selv som har best kunnskap om hva de faktisk gjør. Konkurranse­myndighetene vil ikke ha full innsikt i det uten svært grundige under­søkelser, og dermed er selskapet selv best egnet til å foreta den konkrete vurderingen av en bestemt praksis. Av den grunn er det særdeles viktig at bedrifts­lederne ikke hopper bukk over konkurranseloven.

.

Konkurranse­tilsynet har som samfunns­oppdrag å bidra til effektiv ressursbruk ved å fremme konkurranse til fordel for forbrukerne og næringslivet i ulike markeder i Norge.

https://konkurransetilsynet.no/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS