Utvikling i gjennom­snittlig måneds­lønn for kvinnelige og mannlige renholds­ledere i virksomhet og heltids­stilling 2015-2019. Tall­oppgavene fra kommunal og statlig sektor er tildels mangel­fulle. (Ill.: TEH etter tall fra SBB)

Like­stilling på stedet hvil

I privat sektor har kvinnelige renholds­ledere i gjennom­snitt 95 prosent av menns lønn, i kommunal sektor 98 prosent.

Publisert

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå for 2019. Tallene er ganske bra på linje med de fem siste årene, 2015-2019. Tallene gjelder for heltids­ansatte renholds­ledere i virksomheter.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Med andre ord står like­stillingen på stedet hvil. Årsaken til at vi ikke går lenger tilbake, er for øvrig at SSB ikke har oppgitt data for tidligere år.

I statlig sektor er det tildels så lite inn­rapporterte data at SSB ikke oppgir tall.

Relativt lite statistikk

For årene 2015, 16 og 17 ble det oppgitt lønn for ca. 850 arbeids­forhold, samlet for kvinner & menn i alle tre sektorer.

I 2018 og 19 har dette steget til ca. 1700 arbeids­forhold. Tallene preges derfor av noe usikkerhet, og SSB mangler tildels tall­oppgaver fra kommune og stat for årene 2015-17.

Ca. 27 prosent av renholds­lederne er menn, resten kvinner, nokså likt i privat og kommunalt.

Flat utvikling 2015-2019

Likelønn, har vi det? Neppe. Ser vi på privat sektor, nådde like­stillingen en bunn i 2016 da kvinners lønn i gjennom­snitt utgjorde 92,7 prosent av menns lønn, og en topp i 2017 med 96,7 prosent. I 2019 var den tilbake på 94,6 prosent.

I kommunal sektor har ikke SSB opplyst tall for 2015-2017, men i 2018 var kvinnelige renholds­lederes lønn på 98,4 prosent og i 2019 på 97,2 prosent av menns lønn. Så kanskje er kommunene såpass nær like­stilling som det er praktisk mulig å komme?

I statlig sektor er det ikke opplyst lønnstall for menn. Trolig har SSB bare lønnsdata for 30-40 mannlige renholds­ledere i staten, dermed ville statistikken bli veldig sårbar overfor at f.eks. én eldre person med høy lønn slutter og en yngre person kommer inn med lavere lønn.

Oppsummert synes tallene å svinge litt fra år til år, og selv om det alltids kan gjemme seg noen tilfeldig­heter i data­grunnlaget, synes likelønns­utviklingen å ha vært ganske flat de siste fem årene.

Kvinners lønn vs. menns20152016201720182019
Privat94,5%92,7%96,7%95,6%94,6%
Kommunalt---98,4%97,2%
Stat-----

Kvinnelige renholds­lederes lønn i prosent av mannlig lønn. Kilde: SSB

Kommunalt lønnet best i 2019

De siste fem årene har det jevnt over vært kommunal sektor som lønnet sine renholds­ledere best (menn og kvinner sett under ett), med privat på topp et par av årene. Iallfall tilsyne­latende, for dette kan selvsagt ha mye med alder og ansiennitet å gjøre.

Andre tall fra SSB viser for øvrig at sitasjonen er omtrent motsatt for ledernes medarbeidere, dvs. renholderne. De lønnes dårligst i kommunal virksomhet, og omtrent like bra i privat og stat.

20152016201720182019personer
Menn, privat3551037730375403932040450322
Kvinner, privat3357034980362903758038260832
Menn, komm.---3886040570111
Kvinner, komm.3444035560358603824039440311
Menn, stat-----?
Kvinner, stat---3758038710127

Om vi kunne stole blindt på tallene, ser det ut til at kommunale og private renholds­ledere kappes lønns­messig, med kommunale i ledelsen de fleste år. Men statistikken tar f.eks. ikke hensyn til alder og ansiennitet, den ser kun på rene gjennom­snitts­tall for månedslønn. Vi bommer neppe mye om vi antar at sann­heten er mer kompleks. Siste kolonne angir antall arbeids­forhold i 2019. Kilde: SSB

Dårligere uttelling i 2019?

Når det gjelder lønns­stigning fra år til år, spriker tallene betydelig, helt fra -0,5 til 6,3 prosent i én og samme kategori. Det er nærliggende å tenke seg at dette har noen tilfeldige årsaker, men kanskje også mer systematiske årsaker. Uansett indikerer det at vi bør ta tallene med en stor klype salt. Husk også at SSB ikke måler lønns­utvikling for de samme individene hvert år, men gjennoms­nitts­tall.

Ser vi isolert på 2019 fikk kvinner i snitt en lønns­økning på 1,9 prosent i privat sektor, menn 2,9%. I kommunal sektor var tallene 3,1% til kvinner og 4,4% til menn. I staten 3,0% til kvinner, mens det var for få data for menn.

Vi skal være forsiktig med å legge mye vekt på disse datatene, fordi de svinger mye. Et eksempel er at kvinner i kommunal sektor hadde en økning på 0,6% fra 2016 til 2017 og hele 6,6% fra 2017 til 2018. Et annet eksempel finner vi i privat sektor, der menn hadde en lønns­nedgang på 0,5% og kvinner en økning på 3,7% fra 2016 til 2017.

Kilde: Statistikkbanken fra Statistisk sentralbyrå,
https://www.ssb.no/statbank/table/11418

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS