I disse dager er det dessverre mange virksomheter som må permittere medarbeidere.

Advokaten svarer: Hvordan gjennom­fører vi permit­teringer?

Mange bedrifter må dessverre igangsette permitteringer i disse dager. Men hvordan gjør man det?

Publisert

Spørsmål:

Vi har som veldig mange andre om dagen, behov for å redusere kostnadene. Vi må derfor igangsette permittering. Hvordan gjør vi dette?

Advokat Jens Kristian Johansen i advokatfirmaet Hjort svarer:

Permittering er et midlertidig opphør av lønns- og arbeidsplikt etter påbud fra arbeidsgiver.

For å gå til permittering av ansatte må virksomheten ha saklig grunn. Som utgangspunkt vil saklig grunn for permittering foreligge når en arbeidsgiver for en begrenset periode ser at arbeids­stokken ikke kan beskjeftiges på en for bedriften forsvarlig måte.

Adgangen til permittering er ulovfestet, men bestemmelsene om permittering i Hovedavtalen mellom LO-NHO antas å gi uttrykk for gjeldende ulovfestet rett.

For veldig mange virksomheter så er det åpenbart at dagens situasjon gir saklig grunn til å permittere.

Koronavirus og den unntakstilstand vi er i når oppfyller vilkårene for å permittere.

Om forfatteren

Advokat Jens Kristian Johansen er spesialist på arbeidsrett, diskriminering og pensjon. Han er partner i advokat­firmaet Hjort, hvor han yter bistand både til private og offentlige selskaper, arbeidstakere og arbeidstaker­foreninger. Han er også fast medlem av Diskriminerings­nemnda

Fremgangsmåten ved permittering

Vurder grunnlaget for permittering

Arbeidsgiver må vurdere om det foreligger saklig grunn for å iverksette permittering. Det bør dokumenteres at det er foretatt en kvalifisert vurdering av virksomhetens forhold på dette punktet.

Drøft permitteringsgrunnlaget med de ansatte/tillitsvalgte

Jeg anbefaler at arbeidsgiver innkaller de ansatte/tillitsvalgte til et møte på skype før beslutningen om permittering tas og at de ansatte/tillitsvalgte får anledning til å uttale seg. De sentrale spørsmålene som bør drøftes er behovet for permitteringer, mulige alternativer til permittering, omfanget og varigheten av permitteringene og eventuelt prinsipper for utvelgelsen av arbeidstakere.

Det bør utarbeides referater fra møtet. Her bør det fremkomme hvilken informasjon som er gitt, hvilke spørsmål som er drøftet og hva partene er uenige og enige om.

Jens Kristian Johansen.

Melding til NAV om permitteringene

Melding om permittering skal så tidlig som mulig gis til NAV dersom minst 10 arbeidstakere permitteres uten lønn eller i mer enn fire uker får sin ukentlige arbeidstid innskrenket med mer enn 50 %, jf. arbeidsmarkeds­loven § 8 første ledd første punktum.

NAV skal varsles så tidlig som mulig og senest samtidig med at arbeidsgiver innkaller til drøftelser, jf. ovenfor.

Foreta en saklig utvelgelse av arbeidstakere

Det er kun selskapets ansatte som kan permitteres. For medarbeidere som arbeider som selvstendig næringsdrivende (oppdragstakere) må det inngås individuelle avtaler med disse, alternativt at kontraktene sies opp.

Det må foretas en saklig utvelgelse av hvem som skal permitteres. Samtlige arbeidstakere skal som

Det er adgang til å iverksette rullerende permittering. Dette kan for eksempel skje ved at man permitterer arbeidstakerne annenhver dag eller annenhver uke. Dette regnes som 50 % permittering av den enkelte, og utløser full arbeidsgiverperiode for hver av de permitterte.

Arbeidsgiver må ta en beslutning

Etter at ovennevnte er gjennomført og permittering fortsatt skal iverksettes, må arbeidsgiver sende et permitterings­varsel og et permitterings­bevis. Normalt må det varsles 14 dager før permittering kan iverksettes. Dersom uforutsette hendelser inntreffer, kan varslingsfristen gjennomføres på 2 dager. I mange virksomheter vil det, under de rådende omstendighetene, være denne unntaksregelen på 2 dager som kommer til anvendelse.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS