Trondheim kommune utlyste ramme­avtale om kjøp og leie av fast­monterte matter og avskrapnings­matter. Ett av tildelings­kriteriene var CO2-utslipp fra bilparken som skulle brukes. (Ill.foto: Colourbox)

KOFA: Ikke ulovlig tildeling i matte-sak

Ett av tildelings­kriteriene var utslipps­tall for kjøretøy og KOFA har avgjort at det var greit å oppføre en ikke-innkjøpt el-bil i pris­tilbudet.

Publisert

Klage­nemnda for offentlige anskaffelser har avgjort at regel­verket ikke ble brutt i sak 2019/243.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Saken dreier seg om at Trondheim kommune gjennom­førte en åpen anbuds­konkurranse for inngåelse av en ramme­avtale om kjøp og leie av fast­monterte matter og avskrapnings­matter.

Innenfor tilbuds­fristen kom det inn to tilbud; ett fra Universelt AS (som klaget inn saken) og ett fra N3zones AS (som ble valgt som leverandør).

Fem kriterier

Kontrakten skulle tildeles basert på:

  • Garantert levetid (15 %).
  • Transport og distribusjon (5 %).
  • Holdeevne sand og vann (15 %).
  • Service­konsept og gjennom­førings­evne (25 %).
  • Pris (40 %).

Miljøkrav

Om kriteriet «Transport og distribusjon» ble det angitt at: «Leverandør skal oppgi utslipps­tall (g CO2-ekvivalenter/km) for kjøretøyene som vil brukes ved service og reparasjoner for oppdrags­giver i avtale­perioden.»

Leverandørene skulle også opplyse om bilmodell, reg.nr., EURO-klasse, drivstoff og CO2-utslipp.

Videre opplyste Trondheim kommune om at: «Bilparken med det gjennom­snittlige laveste utslipps­tallet vil få høyeste poeng­score på dette punktet».

N3zones hadde i sitt pristilbud listet opp én dieselbil og to el-biler. Den ene el-bilen var ennå ikke innkjøpt, men N3zones opplyste at bilen skulle «Kjøpes inn ved avtale­inngåelse». N3zones ga informasjon om bilmodell osv., men ikke om reg.nr., siden bilen ikke var innkjøpt ennå.

N3zones ble tildelt kontrakten 22. mars 2019.

Anførslene

Klager, Universelt AS, har i det vesentlige anført: Ved bedømmelsen av kriteriet «Transport og distribusjon» har valgte leverandør fått uttelling for lave utslipps­tall på en bil som ikke er kjøpt inn, og som dermed ikke en del av bilparken til valgte leverandør. Dette er ikke i samsvar med den informasjonen som fremgikk av konkurranse­grunnlaget, og er dermed i strid med regelverket.

Innklaget, N3zones har i det vesentlige anført: I konkurranse­grunnlaget er leverandørene bedt om å oppgi utslipps­tall for de kjøre­tøyene som vil bli benyttet i forbindelse med oppdrag for oppdrags­giver i avtale­perioden. Det stilles ikke krav om at leverandøren eier bilen på tilbuds­tidspunktet. Det som kreves er bare at leverandøren disponerer bilen ved oppdrag for oppdrags­giver i avtale­perioden.

Konklusjon

Klage­nemnda fant ingen holde­punkter for at de oppgitte opplysningene er i strid med forskriften §18-1(9). Selv om reg.nr. manglet, var det fortsatt mulig å gjennom­føre en effektiv kontroll av opplysningene i leverandørenes tilbud.

Klage­nemnda har i flere saker lagt til grunn at oppdrags­giver som hoved­regel må kunne stole på opp­lysninger gitt i et tilbud, med mindre det fore­ligger forhold eller opp­lysninger som gir spesiell foranledning til kontroll.

KOFAs konklusjon: Trondheim kommune har ikke brutt regel­verket for offentlige anskaffelser.

Kilde: 2019/243 Trondheim kommune
https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2019-243

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS