4Service har vunnet fram i en klagesak i Trondheim. Her fra selskapets hovedkontor i Oslo. (4Service er for ordens skyld én av flere leietakere i bygget.)

4Service vant fram hos KOFA

Klage­nemnda for offent­lige anskaf­felser (KOFA) har besluttet at Trondheim Havn IKS brøt regel­verket under et anbud om kjøp av renholds­tjenester.

Her er saken i «korte» trekk. For full belysning av jussen, se KOFAs sak 2019/364:

Trondheim Havn IKS (heretter innklagede) kunngjorde 20. november 2018 en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om kjøp av renholdstjenester i innklagedes næringslokaler i Trondheim og Stjørdal kommune.

Et av de angitte kravene var at «[l]everandøren skal ha erfaring fra tilsvarende oppdrag i løpet av de siste årene».

Det tilhørende dokumentasjonskravet var:«Beskrivelse av leverandørens mest relevante oppdrag i løpet av de siste årene. Beskrivelsen skal inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Referanser vil kunne bli kontaktet ved behov for klargjøring av oppdragets relevans. Det er likevel slik at det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen».

Det kom inn tilbud fra fem leverandører: 4Service Eir Renhold AS, Elite Service partner AS, ISS Facility Services AS, Toma Facility Services AS og Flyt Renhold AS.

I e-post av 15. januar 2019 ble kontrakten tildelt Flyt Renhold AS.

KOFA kom fram til at slik det aktuelle kriteriet, og det tilknyttede dokumentasjonskravet, var utformet, ble det lagt opp til en helt generell vurdering av tidligere oppdragsgivers oppfatninger av leverandørene. Klagenemnda kan ikke se at slike generelle vurderinger av leverandørene er egnet til å belyse relevante styrker og svakheter i denne anskaffelsen.

KOFA fant at innklagede hadde brutt forskriften § 18-1 ved å anvende et tildelingskriterium som rettet seg mot leverandørenes referanser fra tilsvarende oppdrag. Tildelingskriteriet «Kvalitet» var derfor ulovlig. Klagenemnda konkluderte med at konkurransen skulle ha vært avlyst som følge av denne feilen.

Kilde: 2019/364 Trondheim Havn IKS

https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2019-364

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS