OsloMet – Storbyuniversitetet har besluttet å tilby en omstart av studie­tilbudet i FM-emner. (Foto: Ellen Nygard)

OsloMet omstarter studie­tilbudet i FM

Studie­tilbudet i Facility Manage­ment (FM) får en form som ventes å appellere godt både til studenter og til voksne som er i gang med sin FM-karriere.

Publisert

Som mange vil vite, er dagens fordypnings­profil innenfor FM på Bachelor i økonomi og administrasjon lagt ned etter svake søker­tall blant student­kullene i 2015, 2016 og 2017. De siste studentene uteksamineres våren 2020. Dermed var det en stund fare for at norsk renholds­bransje og FM-næring ville stått uten dette utdannings­tilbudet på universitets­nivå.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Etter iherdig innsats fra Ellen Nygard, universitets­lektor ved OsloMet, og i godt samarbeid med aktører i renholds­bransjen, FM-bransjen og OsloMet selv, er det besluttet å opprette to nye enkelt­emner innenfor FM, med oppstart hhv. høsten 2020 og våren 2021.

FM-studiet har sine røtter tilbake til den såkalte oldfrue­utdanningen som ble opprettet i 1955. At det nå utvikles et nytt høyere­nivås studie­tilbud i FM, innebærer dermed at Norge vil få en ubrutt rekke eksaminander tilbake til 1955.

Jørgen Modalsli er institutt­leder ved Handels­høyskolen ved OsloMet. (Foto: OsloMet)

Godt fornøyd med samarbeidet

Jørgen Modalsli, som i sommer ble ansatt som ny institutt­leder ved Handels­høyskolen ved OsloMet ønsker å takke næringen for gode innspill knyttet til studie­tilbudet i FM.

– For å imøte­komme samfunnets behov for et utdannings­tilbud i FM ønsker vi studie­året 2020/2021 å tilby to enkelt­emner i FM på Årsstudiet i organisasjon og ledelse, skriver han.

– Sammen med det eksisterende emne­tilbudet på års­studiet (som framgår av lenken under) tror vi dette vil være et godt tilbud til potensielle studenter. Noe av tilbudet vil også kunne bli gjort tilgjengelig for våre studenter ved Bachelor i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet.

Informasjon om års­studiet slik det tilbys i inne­værende studieår finnes her:
https://www.oslomet.no/studier/sam/organisasjon-ledelse

To FM-emner

Modalsli opplyser videre at det nå er utarbeidet planer for de to FM-emnene «Facility Management (FM) i organisasjoner» og «Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen Facility Management (FM)».

Hvert emne har et omfang på 1/3 - 1/2 semester (10-15 studiepoeng). Spørsmål knyttet til emnene kan rettes til emne­ansvarlig Ellen Nygard via enygard@oslomet.no

Ellen Nygard, universitets­lektor ved OsloMet, er emne­ansvarlig for de to nyopprettede FM-emnene. (Foto: Finn Folke Thorp)

Emneplanene vil bli kunn­gjort før års­skiftet. Foreløpig informasjon fra OsloMet om studie­tilbudet i FM for studie­året 2020/2021 finnes her:
https://www.oslomet.no/no/studier/sam/enkeltemner-handelshoeyskolen-bachelor

Søknads­fristen for ordinært opptak neste studieår er 15. april (1. mars for enkelte søker­grupper), dog er det en egen søknads­prosess i to steg ved søknad for opptak som enkeltemne­student. Hva som skal gjøres når, beskrives her:
https://www.oslomet.no/no/studier/sam/enkeltemner-handelshoeyskolen-bachelor

Gode bidrags­ytere fra bransjen

Ellen Nygard tilføyer at OsloMet har hatt mange frukt­bare møter med ressurs­personer i næringen i forkant av denne nye omstarten av studie­tilbudet:

 • Anne Jensen (direktør for Bransje­foreningen Renhold og Eiendoms­service, NHO Service og Handel)
 • Thorun E. Ormstad Lundring (assisterende direktør ved Divisjon Facilities Management, Akershus Universitets­sykehus)
 • Morten Løkken Bendiksen (divisjons­direktør Facilities Management, Akershus Universitets­sykehus)
 • Paulo Ruvina (seksjons­leder ved Departementenes sikkerhets- og service­organisasjon)
 • Hege Wilsbeck (leder i Norsk Forening for Service og Renhold)
 • Lisbeth Aasland (nestleder i NFSR)

I tillegg har universitetet fått gode innspill fra:

 • Olav E. Sæbøe (senior­rådgiver og innehaver av rådgivnings­virksomheten Pro-FM)
 • Petter Furulund (tidligere senior­rådgiver, NHO Service og Handel)
 • Jane Nissen (gruppeleder i husøkonom­seksjonen ved Avdeling eiendom, sikkerhet og service, Stortinget)
 • Mona Nordheim (første­konsulent, Eiendoms- og byfornyelses­etaten, Oslo kommune)
 • Mariann Sandbekken (rådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT)
 • Inger Dahl (senior­rådgiver og innehaver av rådgivnings­virksomheten Ren Ekspertise)
 • Nora Johanne Klungseth (Phd fra NTNU)
 • Steinar Klubben Nilsen (senior­rådgiver, SINTEF Byggforsk)
 • Agnar Holm (avdelings­leder Renhold og hygiene, Divisjon Facilities Management, Akershus Universitets­sykehus)
 • Lisa A. Engström Palm (eiendoms­forvalter, Divisjon Facilities Management, Akershus Universitets­sykehus)
 • Per Martin Karlsson (seksjons­leder Renhold og hygiene, Divisjon Facilities Management, Akershus Universitets­sykehus

En felles­nevner for mange av disse personene er at de både har en tilknytning til den «gamle» bachelor­utdanningen (dvs. «Bachelor i hus­økonomi og service­ledelse» som eksisterte fra og med student­kullet med oppstart i 2003 tom. studentkull 2012) og den første versjonen av FM-bacheloren (dvs. Bachelor i Facility Management som eksisterte fom. studentkull 2013 tom. studentkull 2014).

Nygard opplyser at denne tilknytningen har enten vært som gjeste­foreleser ved begge utdanningene, student ved begge utdanningene eller med en generell faglig interesse og omsorg for begge utdanningene.

- Mange av lederne på FM-divisjonen ved Akershus Universitets­sykehus har dessuten gjennom mange år har vært vertskap for skredder­sydde studie­besøk av FM-studenter fra OsloMet, forteller Ellen Nygard.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Foreløpig emneplan

Detaljerte emne­planer kunngjøres på OsloMets nettsider senere i desember 2019. Her er en oversikt over de to nye FM-emnene:

 

Emneplan for Facility Management (FM) i organisasjoner

Studiepoeng: 10
Semester: Høst
Undervisnings­språk: Norsk
Forkunnskaps­krav: Ingen
Emnet gir en innføring i Facility Management (fasilitets­styring, FM) som fagområde, der et klart formål er å forbedre menneskers livs­kvalitet i tillegg til det mer åpenbare – forbedre produktiviteten i kjerne­virksomheten.
Målgruppe: Emnet inngår som et av tre mulige valgfag på henholdsvis Bachelor i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet og Årsstudium i organisasjon og ledelse. Emnet tilbys også til studenter som tar enkelt­emner (her kreves generell studie­kompetanse og minst fem års dokumentert erfaring fra service­yrker og/eller yrker i tilknytning til forvaltning, drift og vedlike­hold av bygg).

 

Emneplan for Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen Facility Management (FM)

Studiepoeng: 15
Semester: Vår
Undervisnings­språk: Norsk
Forkunnskaps­krav: Ingen. Det anbefales likevel at dette emnet tas etter «Facility Managment (FM) i organisasjoner». Det vil hjelpe studenten i å plassere den yrkes­pedagogiske innsikten inn i FM-perspektivet.
I emnet gis studenten pedagogisk kompetanse til bruk for en ledelse for å kunne tilrette­legge for ressurs­utvikling og livslang læring hos med­arbeidere som produserer FM-tjenester.
Parallelt med den felles under­visningen gis den enkelte student et valg mellom ulike service­yrker som er sentrale i FM, som alle har fagbrev­fordypning. Pedagogikken knyttes til sentrale leder­aspekter som skal sikre forsvarlig hygiene og godt inne­miljø for slutt­bruker, samt kostnads­effektiv forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av et bebygd område.
Målgruppe: Emnet inngår som et av to mulige valgfag på Årsstudium i organisasjon og ledelse. Emnet tilbys også til studenter som tar enkelt­emner (her kreves generell studie­kompetanse og minst fem års dokumentert erfaring fra service­yrker og/eller yrker i til­knytning til forvaltning, drift og vedlike­hold av bygg).

 

Foreløpig informasjon fra OsloMet om de to emnene finnes her:
https://www.oslomet.no/no/studier/sam/enkeltemner-handelshoeyskolen-bachelor

Powered by Labrador CMS