(Faksimile fra NAF)

NAF: Arbeidstid må være betalt!

Norsk Arbeidsmands­forbund tordner over en dom som stad­fester at arbeids­givere ikke plikter å gi lønn for den tiden en renholder for­flytter seg mellom kunder.

Publisert
Arbeidsrettens sak 3/2019.

Norsk Arbeids­mands­forbund (NAF) skriver på sine nettsider at de med sjokk og vantro har mottatt en dom fra Arbeids­retten som stad­fester at arbeids­givere ikke har plikt til å lønne for den tiden det tar en renholder å forflytte seg mellom de forskjellige kundene der de skal utføre sitt arbeid. Det inne­bærer i praksis at en renholder kan være på jobb i 9 timer pr. dag, men kun ha krav på lønn for 5 av dem.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det innebærer at en full stilling ikke lenger gir full lønn! At dette skal være mulig i Norge 2019 er nesten ikke til å forstå. Dette vil sette arbeids­takers rettig­heter flere tiår tilbake i denne bransjen, mener NAF.

NAF raser mot avgjørelsen

NAF mener at det er NHO, som var LOs motpart i Arbeids­rettens sak, som må stilles til ansvar. Forbundet skriver videre blant annet at:

«At NHO står sammen med oss i kampen mot sosial dumping og arbeidslivs­kriminalitet, er etter dette ikke lenger troverdig.»

«Arbeids­rettens dom har medført betydelig oppstandelse blant våre medlemmer og tillits­valgte, og den oppfattes med rette som svært urett­ferdig. Norsk Arbeids­mands­forbund vil derfor bruke tiden godt frem mot neste hoved­oppgjør for å endre tariffavtalen på dette punktet.»

«I mellomtiden vil forbundet vurdere hensikten med pågående samarbeids­prosjekter med NHO Service og Handel. Vårt krav er at det ikke skal herske noen tvil om at tiden man benytter for å forflytte seg mellom arbeids­steder er å regne for arbeidstid, og skal lønnes på lik linje med annet arbeid.»

NHO: En korrekt fortolkning

NHO på sin side mener at Arbeids­retten har foretatt en korrekt fortolkning av tariff­avtalens bestemmelser.

– Retten har etter alminnelig metode kommet til at det ikke var avtalt betaling for tid som går med til reise eller ren ventetid mellom arbeids­oppdrag for ulike kunder. Dommen er også - i tråd med det Høyesterett har sagt om samme spørsmål - tydelig på at lovens regler om arbeidstid og tariff­avtalens regler om beregning av lønn er to separate regel­sett, som hver for seg må forstås i den sammenheng de inngår, skriver Margrethe Meder, avdelings­direktør for NHOs advokat­tjenester, i en e-post til Arbeids­manden.

Kilder:

I Norge skal arbeidstiden være betalt!
https://arbeidsmandsforbundet.no/i-norge-skal-arbeidstiden-vaere-betalt/

– Oppsikts­vekkende at NHO mener at arbeidstid ikke skal lønnes, raser Arbeidsmands­forbundet
https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/-oppsiktsvekkende-at-nho-mener-at-arbeidstid-ikke-skal-lonnes-raser-arbeidsmandsforbundet-6.158.648017.528e614625

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Saken gjelder: Renholds­overenskomsten § 4 nr. 3 om rett til lønn for løpende tid mellom oppdrag flere steder for samme bedrift.

Det er Norsk Arbeids­mands­forbund (NAF) som gjennom LO har ført saken mot NHO Service og Handel.

I følge LO-organet FriFagbevegelse springer saken ut av lønns­tvister ved renholds­bedriftene Elite Service Partner AS, Mint Renhold AS og Kraft Drift AS.

Tvistene ved Elite og Mint skal ha blitt løst ved uten­rettslige forlik. Tvisten om lønns­kravet ved Kraft Drift AS er til behandling i Eidsivating lagmannsrett, men ble stanset i påvente av Arbeids­rettens avgjørelse.

Powered by Labrador CMS