Forskningen er en sammen­fatning av en rekke studier. Noen av studiene ser på repetitive bevegelser hos kvinnelige og mannlige renholdere. (Ill.foto: Colourbox)

Bør ikke sammen­ligne fravær hos kvinner og menn

Kvinner er oftere sykmeldt enn menn, selv i samme stilling. En ny rapport viser fall­gruvene ved å sammen­ligne kjønnenes sykefravær.

Publisert

Denne artikkelen er et utdrag fra en lengre omtale fra STAMI. For full omtale, se:
Kvinner og sykefravær

https://arbeidsmiljo.stami.no/forskning-kvinner-og-sykefravaer/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det svenske Arbetsmiljö­verket har i sin rapport Belastning, genus och hälsa sammen­fattet en lang rekke studier fra hele verden som har sett på kjønns­forskjeller i sykefravær i ulike yrker.

Konklusjonen deres er at man ikke uten videre kan sammen­ligne arbeid som utføres av menn og kvinner. Det er Statens arbeids­miljø­institutt (STAMI) som omtaler forskningen.

Har ofte forskjellige oppgaver

I Sverige, som i Norge, står kvinner for en større andel av lege­meldt syke­fravær enn menn, og de oppgir også oftere å være utsatt for belastninger i arbeidet i form av repetitive oppgaver og manuelle løft.

Arbetsmiljö­verket mener å kunne konkludere med at noen av årsakene til kjønns­forskjeller i syke­fravær skyldes samfunns­messige forhold, andre kan forklares på organisasjons­nivå, mens resten er knyttet til individenes fysiologi og biologi.

Både det svenske og det norske arbeids­markedet er i høy grad segregert, kvinner og menn har ulike yrker. Rapporten synlig­gjør også at i den grad menn og kvinner har samme yrke, utfører de ulike arbeids­oppgaver. Dette fører til ulike belastninger for kvinner og menn.

Kvinner neppe mer utsatt ved repetitive oppgaver

I et forsøk på å minske fore­komsten av muskel­skjelett­plager i en brasiliansk fabrikk erstattet man de kvinnelige arbeiderne med mannlige. Etter en stund utviklet de mannlige ansatte plager i like stor utstrekning som de tidligere ansatte kvinnene, noe som ga konklusjonen at plagene ikke kunne forklares med kjønn.

Mye utstyr er laget for menn

Rapporten utforsker også om det kan være sånn at kvinner og menn utfører samme oppgaver ulikt. Kvinner er generelt mindre og har svakere muskel­kraft enn menn, men mange arbeids­stasjoner er utformet for å passe gjennom­snitts­mannen.

Rapporten viser også at kvinner og menn i samme stilling utfører ulike oppgaver, og at det kan være en viss grad av feil­rapportering når det kommer til hvilke oppgaver som er belastende og ikke.

Tunge renholds­oppgaver ble gitt til menn

En studie utført blant renholdere ved et sykehus i Canada viste at arbeidet ble inndelt i «tungt» og «lett». «Tungt» arbeid var generelt karakterisert av nøytrale arbeids­stillinger, gange og repetitive bevegelser som blant annet involverte skyving av en mopp på ett til seks kilo.

«Lett» arbeid var karakterisert av bøyde arbeids­stillinger, gange og raske repetitive bevegelser der arbeiderne løftet lette og noe tyngre gjenstander (som ved å tørke støv og tømme søppel­kurver).

Det var nesten ute­lukkende menn som ble tildelt «tunge» oppgaver og kvinner som jobbet med de «lette».

Tåler menn mer smerte?

STAMIs omtale av saken tar opp mange forhold, blant annet spørsmålet om kvinner har lavere smerte­terskel enn menn. Og ja, det er mye som tyder på at det er forskjeller på biologisk nivå.

Stein Knardahl, avdelings­direktør ved STAMIs avdeling for arbeids­psykologi og fysiologi, har en klar oppfordring i så måte:

Han mener fokuset på kjønns­forskjeller i sykefraværs­debatten er en blind­gate og at vi må fokusere på individets forhold på arbeids­plassen og samfunns­vitenskapelige forhold.

– Stigmatisering kan medføre diskriminering, og det vil være veldig ødeleggende på veldig mange måter. I og med at det er holde­punkter for at kjønns­forskjellene er biologiske, må vi bare akseptere dem og optimalisere tilrette­legging, for eksempel når det gjelder svanger­skaps­relaterte lidelser, sier han.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS