PFT hevet renholds­kontrakt på dagen

Politiets Felles­tjenester hevet før jul kontrakten med Elite Service Partner om levering av renholds­tjenester.

Publisert

– Avtalen ble sagt opp med umiddelbar virkning. Årsaken til heving av kontrakt er vesentlig mislighold av kontrakten når det gjelder lønns- og arbeids­vilkår for de ansatte i firmaet, sier Erik Trehjørningen, avdelings­direktør for PFT Eiendom til organet Politiforum, som utgis av Politiets Fellesforbud.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Stor aktør – stor kontrakt

Elite Service Partner AS har siden februar 2017 levert renholds­tjenester for politiet. Kontrakten hadde en varighet på inntil seks år og en verdi på 144 millioner kroner regnet over hele perioden.

Hevingen berører ca. 120 tjeneste­steder i politiet, og PFT har inngått en midlertidig kontrakt med ISS Facility Services, om å overta ansvaret for renholdet på disse stedene.

Har avslørt flere avvik

Blant det som gjør saken spesiell, er at en av de største aktørene i renholds­bransjen er involvert, samt at kontrakten ble hevet på dagen. Imidlertid fremsatte PFT 3. juli 2018 et varsel om heving av kontrakten med Elite.

Politiforum skriver at PFT ved flere anledninger skal ha påpekt avvik. Blant annet skal det ha forekommet at ansatte ikke har fått overtids­betalt, manglende helligdags­tillegg, normal­arbeidstid på 48 timer i uka, arbeids­planer som bryter med arbeids- og hviletids­bestemmelser, at drifts­leder lager time­lister på vegne av de ansatte, og andre forhold.

Elite skal underveis ha jobbet med korrigerende tiltak. En rapport fra revisjons­firmaet Ernst & Young kom høsten 2018 og den 13. desember 2018 ble Elite Service Partner varslet av PFT om at de valgte å heve kontrakten om levering av renholds­tjenester med umiddelbar virkning.

Innrømmer avvik

Overfor Politiforum sier administrerende direktør i Elite Service Partner, Roger Andre Tveide, at avvikene fort­løpende er blitt forsøkt rettet opp.

– Vår utfordring har vært at våre manuelle systemer for overvåking av sammen­heng mellom kontrakt / arbeidsplaner / timelister / lønnslipper ikke på en god nok måte har kunnet avstemme for avvik som er nevnt nedenfor. I tillegg så har det vært en utfordring med å koordinere service­medarbeidere som også må være sikkerhets­godkjent i forskjellig grad. Altså ingen bevisste handlinger for å unndra oss kostnader eller andre forpliktelser.

Jobber med digitale løsninger

På sin nettside beklager Elite Service Partner AS på det sterkeste at medarbeidere og kunder er blitt berørt av en svikt i deres rutiner, og skriver at det jobbes med full styrke for å eliminere årsakene til at denne situasjonen har oppstått.

Videre skriver selskapet:

Flere forhold i saken har dessverre ikke blitt korrekt fremstilt, men Elite Service Partner er en ansvarlig arbeids­giver som inn­rømmer at det har fore­kommet avvik. Vi makter imidlertid å bruke de ressurser som er nødvendige for at samtlige krav til lønns- og arbeids­vilkår skal innfris, noe som er en selvfølge.

I påvente av nye digitale løsninger har vi nå erfart at manuelle rutiner kan gjøre en bedrift sårbar. Det gjør vi noe med fordi vi for enhver pris ønsker å ta vare på våre medarbeidere og våre kunder.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS