Hvis revisjonen hadde gått gjennom, ville den ha påvirket velferds­ytelser for arbeids­takere som jobber i et annet EØS-land – noen i positiv retning og andre i negativ for arbeids­takeren.

EU endrer ikke trygde­forordning

EU-rådet har avvist et revisjons­forslag om velferds­ytelser. Revisjonen ville påvirket bl.a. trygde­rettigheter opptjent i et annet EØS-land.

Publisert

Rådet har avvist et kompromiss med Europa­parlamentet som ble frem­forhandlet om revisjonen av EUs forordning for velferds­ytelser. Det melder informasjons­organet Europalov.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Foreslo flere endringer

En enighet ville blant annet innebære at man kunne ta med ledighets­trygden til et annet EØS-land i seks måneder. I dag er grensen tre måneder.

Dersom man har opptjent trygde­rettigheter i et annet EØS-land, ville kompromisset gi rett på dag­penger etter å ha arbeidet en måned. I dag gjelder denne retten etter én dag.

Grense­arbeidere ville etter å ha jobbet i seks måneder, kunne ta med seg ledighets­trygden til hjem­landet i opptil femten måneder.

Sjelden uenighet

I følge Europalov er det svært sjelden at en fore­løpig avtale frem­forhandlet av representanter for de to EU-institusjonene avvises av en av partene ved den formelle behandlingen.

Revisjons­forslaget, som ble lagt fram av Kommisjonen i 2016, skal fortsatt garantere velferds­ytelser ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottaker­landets for­pliktelser og hindre misbruk.

Formalia

Revisjons­forslaget heter:

Forslag til europa­parlaments- og råds­forordning om endring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygde­ordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om fastsetting av prosedyrer for gjennom­føring av forordning (EF) nr. 883/2004.

Endringene kan i detalj leses på lenken under.

Kilde: Trygde­forordningen: endrings­bestemmelser, http://europalov.no/rettsakt/trygdeforordningen-endringsbestemmelser/id-9583

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Rådet for Den europeiske union (noen ganger bare kalt Rådet) er en av EUs institusjoner. Det utgjør, sammen med Europa­parlamentet, EUs lovgivende myndighet.

Det må ikke forveksles med Europarådet, en mellom­statlig organisasjon som hoved­sakelig arbeider med å fremme demokrati, menneske­rettigheter og rettsstats­utvikling i sine nå 47 medlemsland.

(Wikipedia)

Powered by Labrador CMS