Illustrasjon etter Klagenemnds­sekretariatets nettside.

Kontrakts­tildeling avvist pga. manglende dokumentert erfaring

KOFA har avgjort at Offentlige Felles­innkjøp på Agder brøt reglene ved anskaffelse av fast­monterte matter.

Publisert

Klagenemnda avgjorde 28. mai at innklagede hadde brutt regel­verket ved ikke å avvise valgte leverandør, som følge av manglende dokumentert erfaring med «større/tilsvarende oppdrag». Saken ble behandlet som en prioritert rådgivende sak.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Bakgrunn

Innklagede gjennom­førte en åpen anbuds­konkurranse for inngåelse av ramme­avtale om kjøp og leie av fast­monterte gulvmatter.

Utlysningen

Offentlig Fellesinnkjøp på Agder kunngjorde 28. desember 2018 en åpen anbuds­konkurranse for inngåelse av ramme­avtale om kjøp og leie av fast­monterte (heldekkende) gulvmatter, med tilhørende utstyr og tilbehør, til sykehjem, skoler, kontor­bygg og andre kommunale enheter.

Ramme­avtalen skulle ha en varighet på to år, med opsjon på ett pluss ett år. Anskaffelsens verdi ble i kunn­gjøringen estimert til totalt 17 500 000 kroner ekskl. mva. for fire år.

Et krav for å delta i konkurransen var at man hadde «erfaring fra større/tilsvarende oppdrag». Som tilhørende dokumentasjons­krav var det angitt: «Oversikt m/referanser fra foretakets viktigste leveranser inkl. årsomsetning de siste 3 år. Tilbyder skal levere skriftlige referanser inkludert kontakt­detaljer og kontakt­person».

Norengros Gustav Pedersen AS vant konkurransen.

Full beskrivelse av saken er gitt hos Klagenemnds­sekretariatet (PDF). Nedenfor er et resymé:

Klagers anførsel

N3zones AS innklaget saken med anførsel bl.a. om at den valgte leverandøren ikke oppfyller kvalifikasjons­kravet om å ha «erfaring fra større/tilsvarende oppdrag».

Det ble også anført: Erfaringen må gjelde leveranser av fastmonterte matter, ettersom det er dette anskaffelsen gjelder. Det er noe helt annet å levere fast­monterte matter sammen­lignet med leveranse av løse matter, og det er derfor naturlig at man vekt­legger den særlige kunnskapen og de ferdig­heter som kreves for å gjennom­føre leveransen.

N3zones anførte også: Valgte leverandørs tilbud oppfyller ikke minste­kravet knyttet til bruk av sertifiserte gulv­leggere. Dokumentasjonen som er vedlagt gjelder en selvstendig juridisk enhet som er uavhengig av valgte leverandør. Valgte leverandør har selv oppgitt at de ikke skulle bruke under­leverandører.

Innklagedes anførsler

Offentlig Fellesinnkjøp på Agder bestred bl.a. at den valgte leverandøren ikke oppfyller kvalifikasjons­kravet om erfaring.

De anførte bl.a.: Referansene viser erfaring med leveranse av renholds­matter som denne anskaffelsen konkret gjelder.

Klagenemndas vurdering

Et av kravene for å delta i den aktuelle konkurransen var at man hadde «erfaring fra større/tilsvarende oppdrag».

Klagenemnda er følgelig ikke enig med innklagede i at det var naturlig å få forstå kravet løsrevet fra hva denne anskaffelsen konkret gjaldt, herunder at man kunne oppfylle kravet ved å vise til større leveranser selv om disse ikke var tilsvarende i art.

I valgte leverandørs tilbud er det oppgitt fem referanse­oppdrag. Av oversikten går det frem at i hvert fall tre av disse ikke gjelder levering av fastmonterte matter: to av referansene gjelder levering av forbruks­materiell og den siste gjelder levering av tørke-og renholds­produkter.

De to siste oppdragene var for to kommuner, der den ene leveransen gjaldt løse matter. Tilbake sto da den andre leveransen, der det var tvil om leverandøres erfaring (bruk av under­leverandør).

Slik saken lå an fant ikke klage­nemnda grunn til å gå inn på spørsmålet om dette oppdraget var utført av valgte leverandør eller av en under­leverandør.

Slik klage­nemnda ser det, har valgte leverandør med dette ene oppdraget –som hadde en årlig verdi på bare 250 000 kroner – uansett ikke dokumentert erfaring med «større/tilsvarende» oppdrag.

Nemndas konklusjon

Offentlig Fellesinnkjøp på Agder har brutt forskriften § 24-2 (1) bokstav a ved ikke å avvise valgte leverandør.

Kilder:

2019/257 Offentlige Fellesinnkjøp på Agder
https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2019-257

Full beskrivelse fra KOFA (PDF)
https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2019/04/2019-257-Klagenemndas-avgj%C3%B8relse.pdf

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS