Konkurransen ble ute­lukkende avgjort på pris, nærmere bestemt høyest tilbudt gjennom­snittlig total­rabatt. (Ill.: Colourbox)

KOFA: Ikke ulovlig å tildele etter rabatt

Klage­nemnda for offentlige anskaffelser har avgjort at «Høyest gjennom­snittlig rabattsats» ikke er et ulovlig tildelings­kriterium.

Publisert

Den aktuelle saken, 2018/27, er ikke hentet fra renholds­bransjen, men er av allmenn interesse for alle anbuds­utlysninger.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I sitt siste nyhetsbrev skriver KOFA at innklagede hadde gjennom­ført en konkurranse med forhandling for inngåelse av ramme­avtale om kjøp av hånd-, elektro-, og luftverktøy, inkludert service­arbeid på elektro- og luftverktøy. Anskaffelsen var derfor regulert av forsynings­forskriften.

Konkurransen ble ute­lukkende avgjort på pris, nærmere bestemt høyest tilbudt gjennom­snittlig total­rabatt. Spørsmålet i saken var hvorvidt dette var et ulovlig tildelings­kriterium.

Klagenemnda fremhevet at avgjørende var hvorvidt tildelings­kriteriet var egnet til å identifisere tilbudet med den laveste prisen, og viste i denne forbindelse til tidligere praksis fra klage­nemnda om dette.

Klage­nemnda tok utgangs­punkt i at det følger av forsynings­forskriften § 14-1 (1) bokstav a at oppdrags­giver kan velge å tildele kontrakt på grunnlag av hvilket tilbud som har den laveste prisen. Om retts­tilstanden bemerket nemnda videre i premiss 25:

«Det nærmere valget av evaluerings­modell ligger innenfor oppdrags­givers innkjøps­faglige skjønn, som bare i begrenset grad kan overprøves rettslig. En evalueringsmodell vil etter omstendighetene kunne underkjennes som uegnet, men terskelen for dette er høy, jf. klagenemndas sak 2017/114, premiss 48 med videre hen­visning til sak 2018/238, premiss 34. En risiko for at den valgte modellen ikke gir oppdrags­giver tilbudet med den laveste prisen, er ikke tilstrekkelig, jf. klagenemndas sak 2017/103, premiss 32 med videre henvisning til sak 2016/71. Temaet for en rettslig kontroll er ikke om fremgangs­måten er optimal, men om den er lovlig, jf. klagenemndas sak 2018/226, premiss 34».

Klage­nemnda fremhevet videre at lovligheten av pris­kriterier knyttet til rabatt­satser og påslags­prosenter beror på en konkret vurdering. I fore­liggende sak la nemnda konkret vekt på at rabatt­satsene skulle knyttes opp mot leverandørenes reelle utsalgs­priser. Nemnda vektla også innklagedes forklaring om at leverandørene i praksis ville ha begrensede muligheter til å sette prisene kunstig høyt, som følge av at markedet var «preget av effektiv konkurranse, at prisnivået er jevnt og at leverandørenes priser er transparente». I tillegg bemerket nemnda at «Innklagede er for øvrig ikke forpliktet til å kjøpe alt utstyr hos valgte leverandør, og kan derfor innrette innkjøpene på en måte som er økonomisk gunstig sett hen til de øvrige prisene i markedet».

På denne bakgrunn – etter en konkret vurdering – fant klagenemnda at høyest gjennom­snittlig rabatt­sats ikke var et ulovlig tildelings­kriterium i denne konkurransen.

Kilde: KOFA Nyhetsbrev nr. 2/2019
https://www.klagenemndssekretariatet.no/klagenemda-for-offentlige-anskaffelser-kofa/kofa-aktuelt/nyhetsbrev-2-er-na-publisert

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS