Flere av renholderne som tidligere var ansatt i Forsvars­bygg (bildet viser deres hoved­kvarter i Oslo) hadde anlagt sak mot sin nye arbeids­giver for å få beholde gamle rettig­heter. De tapte i Oslo Tingrett (dissens), men nå har de delvis vunnet fram i Lagmanns­retten.

Delvis medhold for Forsvars-renholdere

61 renholdere som gikk fra Forsvaret til ISS får beholde særalders­pensjonen og oppsigelses­fristen sin, men får ikke med seg AFP-opptjeningen.

Publisert

Det fastslår Borgarting lagmanns­rett, etter å ha avsagt dom i saken 14/6-2019. Retten kom til at oppsigelses­fristene og rettigheten til særalders­pensjon skal videre­føres også i ISS, mens rettig­heten til offentlig AFP ikke videre­føres i ISS.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Dommen viser at arbeidsgiver­siden har lagt seg på en for snever forståelse av hvilket vern loven gir arbeids­takere ved privatisering og konkurranse­utsettelse, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Saken, som Norsk Tjeneste­mannslag (NTL) og Norsk Arbeidsmands­forbund (NAF) har samarbeidet om, ble anket av LO, etter at Oslo tingrett gav ISS medhold på alle punkt (se link under).

– Det viktigste med dommen er kanskje det tydelige signalet til leverandørene om at de i framtida må gå noen ekstra runder for å ivareta lønns- og arbeids­forhold i slike prosesser. Det er ikke bare å kvitte seg med rettig­hetene de ansatte har opp­arbeidet seg, de må tas hensyn til. Da blir besparelsene kanskje ikke så store ved å privatisere og konkurranse­utsette denne typen tjenester, sier nest­leder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmands­forbund.

Partene må dekke sine egne saks­omkostninger. Ankefristen er over sommeren.

Kilder:

Historisk dom gir renholderne i Forsvaret medhold
https://www.ntl.no/nyheter?p_document_id=200206

Forsvars­renholderne fikk medhold i to av tre punkter i saken mot ISS: – En stor seier, sier NTL-lederen
https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/forsvarsrenholderne-fikk-medhold-i-to-av-tre-punkter-i-saken-mot-iss---en-stor-seier-sier-ntllederen-6.158.634109.406701db03

Utvalgte tidligere saker:

Forsvarsbygg-renholdere tapte i retten (17/6-2017)
http://renholdsnytt.no/forsvarsbygg-renholdere-tapte-i-retten

Forsvarsbygg-renholdere vil anke arbeids­retts­dom (5/7-2017)
http://renholdsnytt.no/forsvarsbygg-renholdere-vil-anke-arbeidsrettsdom

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Dette var stridspunktene

Oppsigelses­frist: Som stats­ansatte hadde renholderne seks måneders oppsigelses­frist allerede etter to års tjenestetid. I ISS får man først dette etter ti års ansiennitet og fylte 60 år. Renholderne krevde å beholde disse fristene. Her delte dommerne seg 3 mot 2.

Særalders­grense: Som stats­ansatte hadde renholderne særalders­grense på 65 år, med mulighet til å gå av ved 62 år om summen av tjeneste­tid og alder var 85 år til sammen. ISS har ikke en til­svarende ordning. Dommerne delte seg 3 mot 2.

Offentlig AFP: Som stats­ansatte hadde renholderne opp­tjening i den offentlige AFP-ordningen, og kunne gå av med AFP ved 62 år. De krevde å ta med seg denne til ISS. Dette var viktig for mange av renholderne, ettersom de hadde så høy alder at de ikke ville rekke å opptjene AFP-rettigheter i den private ordningen til ISS i tide. De fem dommerne var enstemmige.

Powered by Labrador CMS