Allmenn­gjøringen i renholds­bransjen fortsetter. Dermed videre­føres blant annet konseptet om minste­lønns­satser for dem som utfører renhold. (Ill. etter Colourbox)

Allmenn­gjøringen fortsetter

Tariff­nemnda har vedtatt å videre­føre allmenn­gjørings­forskriftene. For renhold gjelder ny minste­lønn kr 181,43 fra 1/12-2018.

Publisert

OPPDATERING 21/11-2018. Norsk Arbeidsmands Forbund og NHO Service og Handel gjør oppmerksom på at det har sneket seg inn en feil i forskriften. De har derfor spilt inn at forskriften bør korrigeres. I forskriften er det nå oppgitt en minstelønnssats på kr 180,43, mens det riktige skal være kr 181,43. Ingressen over er rettet tilsvarende. Se også http://renholdsnytt.no/ny-minstel%C3%B8nn-i-renhold-kr-18143

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det betyr at det fortsatt vil være forbudt å lønne noen under tariff­avtalens minste­satser.

Forskriftens minste­lønns­sats er oppdatert i tråd med resultatene fra lønns­oppgjøret 2018, og gjelder fra 1. desember 2018.

Endring for reiser

Forskriftene for verft, byggfag, elektrofag og renhold har også bestemmelser om dekning av reise, kost og losji (RKL).

Her melder Norsk Arbeidsmands­forbund (som er en av partene bak Overenskomst for Renholds­bedrifter 2018–2020) at Tariff­nemnda har vedtatt en endring:

Forskriftene pålegger fortsatt arbeids­givere å dekke RKL-kostnader som påløper i Norge. Men mot LOs stemme fjernet nemnda arbeids­givers plikt til å dekke reise­kostnadene til og fra Norge, samt for et rimelig antall hjem­reiser. Flertallets begrunnelse var at dette gir en delvis tilpasning til det reviderte utsendings­direktivet i EU, som skal implementeres innen juli 2020.

LO er skuffet over reiseregler

LO-sekretær Trude Tinnlund kommenterer endringen i reisereglene slik:

– Når en uten­landsk arbeids­taker krysser grensen til Norge, så er det fortsatt norske regler for reise, kost og losji som gjelder. Selv om vi krevde at reisen også utenfor Norge skal være dekket, er det bra at RKL ikke ble fjernet fra allmenn­gjørings­forskriftene, slik deler av arbeids­giversida ønsket. Arbeids­giverne i de aktuelle bransjene har fortsatt plikt til å dekke reise, kost og losji i Norge, og reglene gir ikke rom for tolkning, sier Tinnlund.

– Men det er likevel svært skuffende at Tariff­nemnda delvis har gitt etter for presset fra NHO og ESA, og dermed svekket reisende arbeideres rettigheter.

Selv om fagbevegelsen er skuffet over at det ikke lenger er plikt til dekning av reiser i utlandet og hjemreiser, så anser den det som svært viktig at samtlige av de ni allmenn­gjørings­forskriftene nå videreføres.

For LO er det gledelig at organisasjonen fikk gehør i Tariffnemnda for at det er stor risiko for at lønningene vil falle dersom allmenn­gjøringen fjernes. I begrunnelsen fra nemnda heter det at «en veldig stor andel av de utenlandske arbeidstakerne ligger på lønnsnivå rundt allmenn­gjørings­nivå og noen under. Dette viser at forskriften har reell betydning, og at det er sann­synlig at lønningene vil falle dersom allmenn­gjøringen fjernes.»

De nye forskriftene gjelder fra 1. desember 2018.

Bakgrunn

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overens­komst for Renholds­bedrifter 2018–2020 mellom Nærings­livets Hoved­organisasjon og NHO Service og Handel på den ene side og Lands­organisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmands­forbund på den annen side.

Kilder:

Alle allmenngjøringsforskriftene videreføres,
https://arbeidsmandsforbundet.no/alle-allmenngjoringsforskriftene-viderefores/

Vedtak fra Tariffnemnda,
https://www.nemndene.no/tariffnemnda/vedtak-tariffnemnda/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Utdrag fra revidert forskrift

NB: Dette er et utdrag, full tekst finnes på:
https://www.nemndene.no/tariffnemnda/vedtak-tariffnemnda/

 

§ 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar

Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholds­tjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold.

Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariff­avtale inngått med fag­forening med innstillings­rett.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger under Reform 94 og personer på arbeids­markeds­tiltak.

Arbeids­giver og den som i arbeids­givers sted leder virksomhet som utfører arbeids­oppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennom­føres.

 

§ 3. Lønnsbestemmelser

Arbeids­takere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 180,43.

Arbeids­taker under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 133,39.

For arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønns­tillegg i hvert enkelt tilfelle.
Lønns­tillegget skal være minst 26 kroner per time.

Powered by Labrador CMS