Alle virksomheter får fra 2019 til til virke­middel­pakken som tidligere var forbeholdt IA-virksomheter. (Ill.foto: Colourbox)

IA for alle

Fra 2019 blir alle virksom­heter en del av IA-avtalen, og får dermed tilgang til virke­middel­pakken som tidligere var forbeholdt IA-virksomheter.

Publisert

Denne teksten er skrevet av Knut Arild Vold, Infotjenester:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den nye avtalen skal gjelde for fire år, altså fra 2019 til 2022.

Infotjenesters jurist og trygderetts­rådgiver Atle Torp sier den største endringen er at alle virksom­heter nå blir en del av IA-samarbeidet.

- Med den nye avtalen er det slutt på at virksom­hetene skriver en særskilt avtale med et arbeidslivs­senter for å delta i samarbeidet. Det betyr så vidt vi kan forstå at enhver virksomhet fra 2019 kan henvende seg til et arbeidslivs­senter og be om hjelp. Til nå har rundt 30 prosent av virksom­hetene i privat sektor deltatt i IA-samarbeidet, og det betyr at mange flere nå vil få tilgang til den virke­middel­pakken som ligger i IA-avtalen, sier Torp.

To nye målsettinger

En annen endring i IA-avtalen er at selve målsetningene er skiftet ut.

- I den nye avtalen er det satt to hovedmål for IA-avtalen. Det første er å redusere syke­fraværet med 10 prosent i løpet av den kommende 4-årsperioden. Det er et svært ambisiøst mål, med tanke på at syke­fraværet har vært redusert med rundt 13 prosent på de 17 årene vi har hatt IA-avtale til nå. Det andre målet er at frafallet fra arbeids­livet skal reduseres. Det handler om å øke fokus på å få de langtids­sykmeldte tilbake i jobb, sier Torp.

Dette innebærer at målene om å forlenge yrkes­aktiviteten etter fylte 50 år og målet om å øke syssel­settingen av personer med nedsatt funksjons­evne fra den forrige IA-avtalen er tatt bort.

For å bedre nasjonal måloppnåelse skal innsatsen mål­rettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær. Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer.

Frivillig med 8 egenmeldingsdager

At alle virksom­heter nå er en del av IA-samarbeidet, innebærer at ordningen med 8 egen­meldings­dager ved syke­fravær blir frivillig.

- Her sier man at ønsker at de som i dag har IA-avtale skal fortsette med den utvidede egen­meldings­retten de har, men at det blir opp til virksom­hetene om de ønsker utvidet egen­meldings­rett eller ikke. Det betyr at alle som ikke har utvidet egen­meldings­rett i dag kan avtale en ordning tilsvarende det IA-bedriftene har hatt til nå. Dette kan man riktignok gjøre også etter dagens regelverk, men det vil jo nå i større grad oppfordres til det, sier Torp.

Videre sier partene at virksom­hetene skal få en lovfestet plikt til å drøfte en utvidet egen­meldings­ordning med tillits­valgte.

Freder sykepengeordningen

Et punkt særlig arbeids­taker­organisasjonene er opptatt av, er at syke­penge­ordningen gjennom denne avtalen er fredet ut avtale­perioden.

- Det som står i avtalen er at regjeringen ikke vil foreslå endringer i sykelønns­ordningen i denne avtale­perioden, verken for arbeids­givere eller arbeids­takere, med mindre partene blir enige om det. Det bety etter alt å dømme at syke­penge­ordningen blir stående som i dag minst ut 2022. Så har man lagt inn en setning som sier at dette ikke forhindrer at partene kan diskutere problem­stillinger knyttet til sykelønn, noe som visstnok var et stort fremskritt, sier Torp.

Virkemidler

Her er virkemidlene i den nye IA-avtalen:

 • Ny arbeids­miljø­satsning

  • Det skal bevilges 70 millioner kroner i 2019, deretter 50 millioner kroner årlig til en ny arbeids­miljø­satsning rettet mot begge hoved­målene i den nye IA-avtalen. Ordningen skal bidra til økt kunnskap, kompetanse og verktøy for virksom­hetene, og det skal i løpet av 2019 blant annet opprettes en ny portal for å formidle kunnskap og kompetanse til bransjer/sektorer og virksomheter.

 • Opplæring i arbeids­miljø­arbeid

  • Arbeids­giver- og arbeids­taker­organisasjonene vil bidra til bedre og kunnskaps­basert opplæring i arbeids­miljø­arbeid.

 • En koordinert arbeidslivstjeneste

  • For å få bistand og støtte til arbeidet med IA-avtalens mål og innsats­områder på den enkelte arbeids­plass, kan virksom­heter inngå samarbeid med NAV Arbeidslivs­senter.

 • HelseIArbeid

  • Virkemiddelet HelseIArbeid består av en satsing på helse­fremmende og fore­byggende kunnskaps­formidling på arbeids­plassen, med rask tilgang på individ­rettet tverr­faglig utredning og avklaring som skal fremme mestring og arbeids­deltakelse.

 • Kompetansetiltak

  • Det skal igangsettes et forsøk med utvidet bruk av kompetanse­tiltak i regi av myndighetene. Målgruppen er langtids­sykmeldte arbeids­takere som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeids­giver og som har behov for kompetanse­tiltak for å kunne kvalifiseres til annet arbeid og stå i arbeid

 • Sykefraværsoppfølging

  • Som støtte til legers sykmeldings­arbeid skal det utarbeides en ny kurs­modul om sykmeldings­arbeid i SKIL – Senter for kvalitet i legekontor. Partene og myndig­hetene vil ha oppmerk­somhet rundt den lovfestede sykefraværs­oppfølgingen og følge med på ny kunnskap og informasjon på området.

 • Bedre data og kunnskaps­grunnlag

  • Det kan videre være behov for å utvikle et bedre data- og statistikk­grunnlag på bransje- og yrkesnivå innenfor IA-avtalens fokus­områder, herunder syke­fravær og egen­meldings­bruk, frafall, arbeidsmiljø mv.

 • Bransjeprogrammer

  • Det etableres bransje­programmer i bransjer og sektorer hvor IA-partene er enige om å sette inn spisset og prioritert innsats for å støtte opp under målene for IA-avtalen.

Kilde: Nå gjelder IA-avtalen alle virksomheter, https://www.infotjenester.no/artikler/naa-gjelder-ia-avtalen-alle-virksomheter/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS