Illustrasjon fra Kofas nettside.

Ikke brudd på regelverk

Klage­instansen Kofa har avgjort at Rogaland fylkes­kommune ikke har brutt reglene ved anskaffelse av bl.a. renholds­produkter.

Publisert

Rogaland fylkes­kommune gjennom­førte tidligere i 2018 en åpen anbuds­konkurranse for renholds­produkter, papir og plast. Denne er nå vurdert av klage­nemnda Kofa som en såkalt «prioritert rådgivende sak».

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Klagen ikke tatt til følge

Leverandøren Premiere Produkter AS anførte at øvrige leverandørers tilbud inneholdt «vesentlige avvik» i medhold av forskriften § 24-8 (1) bokstav b, og dermed måtte avvises, men dette førte altså ikke fram hos KOFA.

Klagenemnda kom derimot fram til at avviket i valgte leverandørs tilbud ikke var å anse som avvik fra absolutte krav. Klager fikk heller ikke medhold i sin anførsel om at innklagede hadde brutt kravene i loven § 4 ved at innklagedes evaluering av tildelings­kriteriet «Kvalitet» var vilkårlig.

Kontraktens omfang

Anskaffelsens verdi ble estimert til kroner 39 600 000 over fire år, og tildelings­kriteriene var som følger:

  • «Pris» som talte 60 prosent,
  • «Kvalitet» som talte 20 prosent og
  • «Miljø» som talte 20 prosent.

Innen tilbuds­fristen mottok Rogaland fylkes­kommune tilbud fra Premiere Produkter AS, Staples Norway AS (som ble valgt som leverandør), Norengros Kjosavik AS og WJ Business Partner AS.

Avvik i tilbudene

I de leverte tilbudene var det to avvik:

  • Mikrofiber­klutene som Staples Norway AS og WJ Business Partner AS leverte som vareprøve for «mikrokluter blå helfiber 40*40 cm» viste seg å ikke være av helfiber.
  • Mikrofiber­moppen Norengros Kjosavik AS leverte som vare­prøve for «mikromopp 60 cm uten lommer med borrelås» var merket med at den kan vaskes på 65 grader. Dermed oppfylte ikke denne varen kravet i krav­spesifikasjonen om at «Mikro­fiber­mopper og kluter» «Må kunne vaskes på opptil 95 grader».

Premiere Produkter AS anførte at de var eneste leverandør som ikke fikk underkjente vareprøver, og mente at tilbudene fra de tre andre skulle vært avvist.

Kofas vurdering

Rogaland fylkes­kommune har blant annet anført:

Ordlyden «må» kan ikke forstås som et absolutt minstekrav i denne type konkurranse. I konkurransen er det et pris­skjema på 200 varelinjer med en krav­spesifikasjon som er svært detaljrik. Ut fra konkurransens karakter må det legges til grunn at enkelte avvik vil kunne forekomme. Varelinjen «mikromopp 60 cm uten lommer med borrelås» utgjør i pris mindre enn 0,5 prosent av total­prisen til Norengros Kjosavik AS, avviket har følgelig helt begrenset betydning.

Videre følger det av konkurranse­grunnlaget under tildelings­kriteriet «Kvalitet» at avvik «kan» medføre avvisning, ikke at avvik «skal» medføre avvisning.

Kofa var i det vesentlige enig i disse anførslene og konkluderte med at Rogaland fylkes­kommune ikke har brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Kilde: 2018/331 Rogaland fylkeskommune, https://www.kofa.no/Avgjorte-saker/2018-331

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS