I bransjer der det er særlig behov for lærlinger, pålegger lov om offentlige anskaffelser nå oppdrags­givere å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

Krav om lærlinger i offentlige kontrakter

Lov om offentlige anskaffelser pålegger fra 1/1-2017 oppdrags­givere å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

Publisert

I bransjer der det er særlig behov for lærlinger pålegger lov om offentlige anskaffelser oppdragsgivere å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Statlige myndigheter har plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i kontrakter med en verdi over 1,1 millioner og med varighet over 3 måneder.

For andre oppdragsgivere inntrer plikten ved kontrakter med en anslått verdi på minst 1,75 millioner kroner og en varighet på over 3 måneder.

Hva skal oppdragsgiver stille krav om?

Det er gitt en egen forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser, som legger opp rammene for hvordan denne plikten skal overholdes.

Forskriften stiller krav til at leverandører i offentlige kontrakter må være tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten.

Kravet skal stilles i kontrakten med hoved­leverandøren, fordi oppdrags­giver ikke inngår kontrakt direkte med eventuelle under­leverandører. Hoved­leverandøren har derimot frihet til å velge å oppfylle kravet ved hjelp av under­leverandører. Om hoved­leverandøren ikke er godkjent lære­bedrift eller ikke har lærlinger, kan for eksempel en under­leverandør som skal gjennom­føre arbeidene oppfylle kravene.

Når må det stilles krav om lærling?

Du må stille krav om lærlinger i tjeneste­kontrakter og kontrakter om bygge- og anleggs­arbeider som er omfattet av anskaffelses­forskriften og forsynings­forskriften når:

  • Kontrakten har verdi på over 1,1 MNOK for statlige oppdrags­givere og 1,75 MNOK for andre

  • Kontrakten har en varighet på over 3 måneder

  • Kontraktens hoved­element omfatter arbeider der det er relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev

  • Kravet ikke er uforholds­messig i den konkrete kontrakten

  • Det er et særlig behov for læreplasser i den aktuelle bransjen

Forskriften setter rammer for når det er plikt til å stille krav om lærlinger i offentlige kontrakter. Du kan likevel vurdere om du ønsker å stille krav i kontrakter som ikke er omfattet av forskriften, for eksempel i kontrakter av lavere verdi, kortere varighet eller enkelte vare­kontrakter som for eksempel tilvirkings­kjøp. Du må uansett vurdere om kravet er forholds­messig i den konkrete kontrakten.

Når må kontraktkravet være oppfylt?

Krav til lærling er et kontrakt­krav, og trenger derfor ikke være oppfylt på tidspunkt for innlevering av tilbud, men først ved oppstart av kontrakt­arbeidene.

Du bør informere i konkurranse­grunnlaget at du stiller krav om lærling i kontrakten.

Det er ikke lov å stille krav om lærlinger som kvalifikasjonskrav. Anskaffelses­forskriften oppgir uttømmende hvilke kvalifikasjons­krav og dokumentasjons­krav oppdrags­giver kan stille for anskaffelser over EØS terskelverdi, jf. § 16-6.

Utenlandske leverandører

Kravet om bruk av lærlinger gjelder både for norske og uten­landske leverandører. Dette er for å hindre at plikten til å bruke lærling i leveransen virker konkurranse­vridende.

Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet på to måter:

  • Godkjennes som lærebedrift og tegne lærekontrakt med norske lærlinger etter opplæringsloven.

  • Benytte opplæringsordning i opprinnelses­landet. Ordningene kan være tilsvarende den norske med lærlinger eller ordninger der elever er utplassert i bedrifter for kortere eller lengre perioder.

Kilde: Krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter, https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/krav-om-bruk-av-laerlinger-i-offentlige-kontrakter

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS