Som hovedregel kan du fra 1/1-2017 maksimalt ha to ledd med under­leverandører hvis du kjøper renholds­tjenester over terskel­verdien.
Som hovedregel kan du fra 1/1-2017 maksimalt ha to ledd med under­leverandører hvis du kjøper renholds­tjenester over terskel­verdien.

Antall ledd i leverandør­kjeden begrenses

I 2017 er det trådt i kraft flere nye krav til innkjøp. Som hovedregel kan du maksimalt ha to ledd med under­leverandører hvis du kjøper renholds­tjenester over den såkalte terskel­verdien.

Publisert

Skal du kjøpe renholds­tjenester over EØS-terskel­verdien for tjenester, må du som hoved­regel stille krav om maksimalt to ledd med under­leverandører. Det er Difi som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Terskelverdi

Regelen gjelder ved innkjøp av renholds­tjenester som er omfattet av CPV-kode 90910000 (rengjøring), og hvis anskaffelsen er over EØS-terskelverdien for tjeneste­kontrakter, som er:

Statlige oppdragsgivere: Renholds­kontrakter: 1,1 mill. eks.mva.

Andre oppdragsgivere: Renholds­kontrakter: 1,75 mill. eks.mva.

Hovedregel: Maks to ledd med under­leverandører

Oppdragsgiver skal som hovedregel stille krav om at hoved­leverandøren kan ha maksimalt to under­leverandører i direkte kjede under seg.

Oppdrags­giver har likevel mulighet til å stille krav om færre enn to ledd under hoved­leverandøren. Betingelsen er at det ikke stilles strengere krav til begrensning av antall under­leverandører, enn det som er forholds­messig. Risiko for sosial dumping og arbeidslivs­kriminalitet er momenter som oppdrags­giver bør ta hensyn til når han vurderer om han skal stille strengere krav.

Unntak fra hovedregel

Vareleverandører omfattes ikke: Reglene gjelder kun for under­leverandører i direkte kjede nedover som gjør arbeid eller yter tjenester som er en direkte del av kontrakten. Vareleverandører som leverer materialer eller lignende, omfattes derfor ikke av reglene.

Sideordnede under­leverandører omfattes ikke: Sideordnede under­leverandører med direkte kontrakt med hoved­leverandøren omfattes ikke av begrensningen i antall ledd under­leverandører. Dette gjelder uavhengig av antall side­ordnede under­leverandører. Vær imidlertid klar over at også lange vertikale kjeder av under­leverandører krever god kontroll og oppfølging.

Innleie hos under­leverandører omfattes ikke: Dersom en under­leverandør leier inn arbeids­kraft i henhold til arbeids­miljø­lovens bestemmelser, og innleid personell går inn i under­leverandørens arbeids­stokk, regnes det ikke som et eget ledd i leverandør­kjeden.

Unntak for å sikre tilstrekkelig konkurranse: Oppdrags­giver kan godta flere enn to ledd i leverandør­kjeden, hvis det er «nødvendig for å sikre tilstrekkelig konkurranse». Denne vurderingen må gjøres under plan­leggingen av anskaffelsen. Markeds­messige forhold har betydning ved vurderingen av om oppdrags­giver kan tillate lengre leverandør­kjeder. Lokale forhold kan være et relevant moment. Markedet kan for eksempel være organisert slik at det vanligvis benyttes flere enn to ledd med under­leverandører. Det kan være tilfelle dersom gjennom­føring av kontrakten krever spesiell fag­kompetanse som en typisk leverandør vanligvis benytter under­leverandører til å utføre.

Nedenfor er det listet opp noen forhold som oppdrags­giver bør ta med i vurderingen av om det kan gjøres unntak fra hoved­regelen av konkurranse­hensyn. Listen er ikke uttømmende.

Markedsmessige og konkurranse­messige forhold av betydning:

 • Hvor mange leverandører finnes på det aktuelle markedet?

 • Hvor store er leverandørene?

 • Bruker leverandørene vanligvis under­leverandører? Hvorfor bruker de i så fall under­leverandører (eksempelvis på grunn av fag­kompetanse)?

Unntak etter at kontrakt er inngått

Det kan oppstå uforutsette hendelser i kontrakts­fasen som gjør det nødvendig å bruke flere ledd med under­leverandører for å få gjennom­ført kontrakten.

Uforutsette omstendig­heter kan for eksempel være at det oppstår behov for flere under­leverandører med særskilt kompetanse. Her vil det kunne være aktuelt å godta flere ledd etter at kontrakten er inngått. En slik endring vil ikke bli ansett som en vesentlig endring av kontrakten, slik at det ikke oppstår plikt til å gjennom­føre en ny anskaffelse i henhold til regelverket.

Også i komplekse tjeneste­kontrakter kan det oppstå behov for å gjøre endringer. Dette omfatter også behov for ytter­ligere ledd med under­leverandører enn det som var forutsett under gjennom­føringen av anskaffelsen. Oppdrags­giver må dokumentere at vilkåret for å gjøre unntak, er oppfylt. Det er ikke adgang til å gjøre vesentlige endringer i allerede inngått avtaler uten at det gjennom­føres en ny anskaffelse i henhold til regelverket.

Slik stiller du kravene

 • I både konkurranse­grunnlag og kontrakt skal det oppgis

 • maksimalt antall under­leverandører som er tillatt

 • innenfor hvilke områder av kontrakts­arbeidet begrensningen gjelder

 • Dersom oppdrags­giver godtar flere enn to ledd med under­leverandører, skal det begrunnes

 • Begrunnelsen bør fremgå av anskaffelses­dokumentene

 • Begrunnelsen skal dokumenteres i anskaffelses­protokollen

 • Dersom oppdragsgiver godtar færre enn to ledd under­leverandører, skal det begrunnes

 • Begrunnelsen bør fremgå av anskaffelses­dokumentene

 • Begrunnelsen skal dokumenteres i anskaffelses­protokollen

 • Oppdragsgiver bør også presisere at avvik og forbehold som gjelder begrensningen i antall under­leverandører, kan medføre plikt til avvisning. Dette må for øvrig vurderes i tråd med anskaffelses­regelverket.

 • Sanksjoner må tas inn i kontrakten som kunngjøres

Slik følger du opp kravene

Det gjelder allmenn­gjorte tariff­avtaler innenfor renholds­området. Her krever forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett at det iverk­settes systemer og rutiner for å undersøke, og om nødvendig følge opp, at allmenngjørings­forskriftene etterleves (påseplikt).

Slike systemer og rutiner må være skriftlige, og bør blant annet si noe om oppfølging av kontraktene, kontroll­rutiner og hvordan brudd skal håndteres.

Difi anbefaler at oppfølgingen skjer i sammen­heng med oppdrags­givers plikt til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår og påseplikten.

Dersom det er hoved­leverandør som har påseplikt, må oppdrags­giver sørge for at denne plikten ivaretas.

Sanksjoner

Det er opp til oppdragsgiver å vurdere hvordan brudd på reglene som gjelder begrensningen i antall under­leverandører, skal sanksjoneres.

Eksempler på sanksjoner er:

 • retting
 • tilbakehold
 • stansing av arbeidet
 • heving

Denne nettsaken omhandler kun renholds­tjenester. For oversikt for andre bransjer, se Difi: Begrensning i antall ledd i leverandørkjeden, https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/begrensning-i-antall-ledd-i-leverandorkjeden

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS