Mange øst­euro­peiske kvinner i renhold

0,4 prosent av kvinner uten innvandrer­bakgrunn jobber innenfor renholds­næringen. For kvinner fra EU-landene i Øst-Europa er andelen 18 prosent.

Publisert

Sysselsettingen blant kvinner fra EU-landene i Øst-Europa skiller seg en del både fra de vest­europeiske kvinnene og kvinner uten innvandrer­bakgrunn, viser en analyse som Statistisk sentralbyrå har utført av arbeids­markeds­statistikk fra 2013.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den største nærings­gruppen blant de syssel­satte østeuropeiske kvinnene er rengjørings­virksomhet, der 18 prosent er sysselsatt. Blant kvinner uten innvandrer­bakgrunn er denne nærings­gruppen helt marginal med 0,4 prosent, og ikke større enn 2,5 prosent blant kvinner fra EU-land i Vest-Europa.

Helse- og sosial­tjenester dominerer blant kvinner uten innvandrer­bakgrunn

Den nest største nærings­gruppen blant øst­europeiske kvinner er helse- og sosial­tjenester, der 17,3 prosent er sysselsatt. Det er likevel en langt mindre andel enn blant de øvrige kvinnene, der denne nærings­gruppen er den desidert største. Dette gjelder særlig for kvinner uten innvandrer­bakgrunn, der en nesten dobbelt så stor andel er sysselsatt i helse- og sosial­tjenester, det vil si nærmere 35 prosent.

SSBs rapport om innvandrer­kvinner fra EU-landene.
SSBs rapport om innvandrer­kvinner fra EU-landene.

Større andel kvinner fra Øst-Europa jobber i industrien

Kvinnene fra EU-landene i øst er også ganske atypiske innenfor den tredje største nærings­gruppen som er industri, der 12,3 prosent jobber. Kvinner uten innvandrer­bakgrunn og kvinner fra EU-landene i vest har henholdsvis 4,2 og 6,5 prosent sysselsatt i industri.

EU-kvinnene er velutdannede

Kvinner og menn fra EU-landene i Øst-Europa er svært ulike når det gjelder utdannings­nivå. Blant kvinner har hele 48 prosent fullført en universitets- eller høyskole­utdanning, mens tilsvarende andel for menn er 26 prosent. Blant mannlige innvandrere fra EU-land i øst er det videre­gående utdanning som er mest utbredt (52 prosent). Blant de vest­europeiske har både menn og kvinner store andeler med høyskole- eller universitets­utdanning, henholdsvis 54 og 59 prosent.

Mange i yrker uten krav til utdanning

Kvinner fra EU-øst har en yrkes­fordeling som skiller seg fra majoritets­kvinner og kvinner fra EU-vest. Til tross for mange høyt utdannede jobber hele 35 prosent i yrker uten spesielle krav til utdanning, som blant annet renholdere og hjelpe­arbeidere. Blant vest­europeiske kvinner er det bare 9 prosent i slike yrker og bare 4 prosent blant majoritets­kvinner.

Kilder:

Mange kvinner fra EU-land i Øst-Europa jobber innenfor renhold, http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/mange-kvinner-fra-eu-land-i-ost-europa-jobber-innenfor-renhold

Innvandrer­kvinner fra EU-landene (ekskl. Norden) og deres tilknytning til arbeids­markedet, http://www.ssb.no/272686/innvandrerkvinner-fra-eu-landene-ekskl.norden-og-deres-tilknytning-til-arbeidsmarkedet

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Innvandrer­kvinner fra EU og deres tilknytning til arbeids­markedet

Ny rapport fra Statistisk sentralbyrå, utarbeidet av Bjørn Olsen i SSB.

Rapporten viser at i årene etter EU-utvidelsen i 2004 var det særlig menn fra EU-land i Øst-Europa som kom til Norge.

Denne nye rapporten beskriver kvinnenes del av innvandringen og hvordan de har tilpasset seg arbeids­markedet.

Rapporten bygger på statistikk fra 4. kvartal 2013.

Powered by Labrador CMS