Figur 1. Forventet levealder etter yrkesfelt. Utviklingen for årene 1981-2013. Menn og kvinner.

Levealder i ulike yrker

Ny statistikk fra SSB viser at forventet levealder for renholdere har gått opp de siste tretti år, men at yrket ligger fortsatt lavt.

Publisert

For selv om den forventede levealderen for renholdere har gått opp, har den ikke steget mer enn andre yrkesgrupper.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dersom du har jobbet i et yrke som krever en lang utdanning, ser det ut til at du lever lenger enn gjennomsnittet i Norge, melder Statistisk sentralbyrå.

Forskjellene i levealder mellom yrkene med lengst og kortest levetid er lavere blant kvinner enn blant menn og ser ut til å endres lite over tid, både blant menn og blant kvinner. Se figur 2 og 3 nedenfor.

Blant yrkene med kort levetid finner SSB flere det er nærliggende å forbinde med arbeidsmiljøbelastninger.

Akademikere lever lenger enn renholdere

I en periode på om lag 30 år (se figur 1) har menn med yrker som krever lang høyere utdanning («akademiske yrker»), i snitt hatt fem år lengre levetid enn menn i yrker der det ikke er noen klare krav til utdanning («renholdere og hjelpearbeidere mm.»).

Blant kvinner var tilsvarende forskjeller i levealder mellom yrkesfeltene mindre, om lag 3,5 år mellom dem som lå høyest og lavest. Men tre yrkesområder skilte seg ut med lavere levealder: «håndverkere», «prosess- og maskinoperatører», samt «renholdere, hjelpearbeidere mv.».

Særlig blant menn har personer uten registrert yrkesaktivitet lavere levealder enn de yrkesaktive.

Arbeidsbelastninger på jobben

Blant de mekaniske faktorene som er kartlagt, vil de fleste utløse plager, særlig over lang tid, men antakelig uten at det innebærer risiko for tidlig død.

Figur 2. Utviklingen i forventet levealder i ulike yrkesgrupper, 2009-2013 menn. Kilde: SSB

Blant yrkene med lavere utdanningskrav finner vi enkelte med store arbeidsmiljøproblemer, der utøverne har kortere livsutsikter. Kjemiske miljøbelastninger gir mest tap av levetid, men ikke mer enn 1,5 år når vi bare sammenlikner menn i yrkesgrupper med nokså likt utdanningsnivå, melder Statistisk sentralbyrå.

Figur 3. Utviklingen i forventet levealder i ulike yrkesgrupper, 2009-2013, kvinner. Kilde: SSB

Høyest eksponering for arbeidsmiljøbelastninger er det for enkelte grupper industriarbeidere, som i olje- og gassindustri. Lavt i levealder lå også ufaglærte, renholdere, sjåfører og rørleggere og operatører i næringsmiddelproduksjon, som alle har betydelige innslag av arbeidsmiljøbelastninger.

Grundigere enn før

Undersøkelsen er justert på to områder sammenlignet med tidligere: Den legger større vekt på utdanningsnivået som kreves for å utøve yrkene, og den bygger på informasjon om arbeidsmiljøbelastninger i ulike yrker.

Kilde: Levealder i ulike yrker. Høy utdanning og godt arbeidsmiljø bidrar til et langt liv, http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/hoy-utdanning-og-godt-arbeidsmiljo-bidrar-til-et-langt-liv

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS