Nedre grense for når det offentlige må utlyse anbud ved innkjøp av bl.a. renholds­tjenester, er økt fra 500 000 til 1,1 millioner kroner. (Ill.foto: Colourbox)

Bekymret over hevede terskel­verdier

Regjeringen kom nylig med endrede regler for offentlige anskaffelser. Arbeids­giver­organisasjonen Virke er bekymret over at den såkalte terskel­verdien blir mer enn doblet fra dagens 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner.

Publisert

Virke har nå skrevet brev til alle landets kommuner og henstilt dem om å ivareta konkurransen også under terskel­verdien, og at kommunene utlyser anbud under terskel­verdi når det er naturlig.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Innkjøp under terskel­verdien må fortsatt følge grunn­leggende krav til konkurranse og like­behandling, og det offentlige må kunne dokumentere hvordan konkurransen er gjennom­ført, mener Virke.

Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen sier Virke er positiv til forenklinger, men ber kommunene bruke skjønn og være bevisste på å få med de små og mellom­store bedriftene i konkurranser. Blant annet fordi mange er gode på innovasjon og nyskaping.

Mål om forenkling

Virke støtter forenkling og er glad dette har vært et overordnet mål for Storting og Regjering.

Blant annet innebærer innføringen av et krav til bruk av egen­erklærings­skjema som foreløpig bevis for at leverandøren oppfyller kvalifikasjons­krav og utvelgelses­kriterier over EØS-terskelverdier en forenkling.

Oppdrags­giver gis videre anledning til å foreta endringer i inngåtte kontrakter uten å gjennom­føre en ny konkurranse, men anskaffelsens over­ordnede karakter kan ikke endres.

Terskelverdier

Også den nye terskel­verdien på 1,1 millioner kroner ses på av regjeringen som et forenklings­tiltak. Virke er imidlertid bekymret for at dette kan bety at tilbydere i praksis ekskluderes, fordi de ikke får vite om en konkurranse. Innenfor helse- og sosial­tjenester blir terskel­verdien 6,3 millioner kroner.

Ny prosedyre

Det såkalte forhandlings­forbudet fjernes slik at oppdrags­giver fremover kan forhandle med alle leverandører i begge typer konkurranser. Men oppdrags­giver skal i anskaffelses­dokumentene opplyse om det plan­legges å gjennom­føre denne type forhandlinger. Over EØS-terskel­verdi består forhandlings­forbudet i åpne og begrensede anbuds­konkurranser, men mulighetene til avklaringer øker.

Kilde: Nye innkjøpsforskrifter - Virke tar grep for å sikre konkurransen, http://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/Sider/Nye-innkj%C3%B8psforskrifter---Virke-tar-grep-for-%C3%A5-sikre-konkurransen.aspx

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS