Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Nye regler for offentlige anskaffelser

Stortinget har vedtatt ny lov for anskaffelser til statlige, kommunale og fylkes­kommunale myndig­heter og offentlig­rettslige organer.

Publisert

De viktigste endringene i forslaget til ny lov er:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

  • En ny og mer kortfattet formåls­bestemmelse.
  • Utvidelse av lovens virkeområde til å omfatte tjeneste­konsesjons­kontrakter.
  • En ny og enklere bestemmelse om grunn­leggende prinsipper som kun trekker frem hoved­prinsippene.
  • En ny bestemmelse om å ivareta miljø, grunn­leggende menneske­rettigheter og andre samfunns­hensyn i offentlige anskaffelser. Bestemmelsen gir også departementet hjemmel til å fastsette forskrifts­regler om begrensninger i antallet ledd i leverandør­kjeden og krav om universell utforming. Bestemmelsen avløser anskaffelses­loven § 6 som pålegger offentlige oppdrags­givere å ta hensyn til livssyklus­kostnader, universell utforming og miljø­messige konsekvenser av anskaffelsen.
  • En ny bestemmelse om krav om bruk av lærlinger.
  • Å gjeninnføre Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) sin kompetanse til å ilegge overtredelses­gebyr ved ulovlige direkte anskaffelser.

Ikrafttredelse

Den nye loven ble vedtatt av Stortinget 13. juni og trer i kraft. Informasjon om ikrafttredelse kommer senere.

Eksisterende lov trådte i kraft i 2001 med siste endring i 2014.

Tre årsaker til endring

Bakgrunnen for forslaget til ny anskaffelseslov er tredelt.

For det første har EU vedtatt tre nye direktiver om offentlige anskaffelser som skal gjennomføres i norsk rett.

For det andre bygger forslaget på NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser, som inneholder forslag til endringer i den særnorske delen av anskaffelses­regelverket.

For det tredje foreslår departementet endringer i håndhevelses­reglene.

EU vedtok 26. februar 2014 tre nye direktiver om offentlige anskaffelser. Formålet med revisjons­prosessen har fra EUs side vært å øke fleksibiliteten og redusere de administrative byrdene for oppdrags­givere og leverandører og å avklare retts­spørsmål.

I tillegg har EU ønsket å utvide mulighetene til å ivareta andre samfunns­hensyn, slik som hensynene til miljø, sosiale forhold, innovasjon og lettere tilgang til offentlige kontrakter for små og mellom­store bedrifter.

Departementet støtter disse målsetningene, men hadde ønsket at EU hadde gått enda lengre i retning av forenkling av anskaffelses­direktivene.

Kilde: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64432

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Ny lov trer i kraft etter nærmere bestemmelse: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73

Eksisterende lover gjelder inntil videre: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-16-69

Powered by Labrador CMS