Riksrevisjonen la 21. juni 2016 fram to rapporter om myndighetenes arbeid mot sosial dumping og arbeids­miljø­kriminalitet.

For grunne tilsyn

Arbeids­tilsynet har satset for mye på å øke antallet tilsyn. De går ikke dypt nok inn i bedriftene, mener Riks­revisjonen.

Publisert

I Riksrevisjonens rapport for 2015, som ble fremlagt for Stortinget 21. juni 2016, fremgår det at Riksrevisjonen mener Arbeids­tilsynet har lagt for stor vekt på flere og lette tilsyn, heller enn å gå i dybden for å has på de virkelig kriminelle aktørene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Legger vekt på selvbestemmelse

Arbeids- og sosialde­partementet har i 2014 og 2015 ikke satt mål for totalt antall tilsyn som Arbeids­tilsynet skal gjennom­føre.

Direktoratet for Arbeids­tilsynet opplyser i intervju med Riksrevisjonen at det er et mål at Arbeids­tilsynet skal arbeide mer utadrettet, men under­streker at det er regionene som på selvstendig grunnlag og ut fra lokale forhold prioriterer de ressursene de har tilgjengelig. I den grad det ikke er avsatt nok ressurser, må den enkelte region ta opp dette med direktoratet.

Vurderes i hver region

Dermed er det region­direktørene som i virksomhets­planleggingen skal vurdere hva de mener er et rimelig antall tilsyn for regionen, ut fra tilgjengelige ressurser og aktiviteter.

Denne praksisen ble etablert etter en drøfting med hoved­tillits­valgte i 2014, der direktøren besluttet at det ikke skulle settes måltall for tilsyn i 2014, men at det skulle legges opp til en prosess for dette i den enkelte region.

Selv om direktoratet ikke har satt måltall, har det likevel kommunisert til regionene at tilsyns­volumet skal opprett­holdes eller økes.

I et rammebrev for 2015 fra direktoratet fremgår at: «Det er kommet tilbake­melding på at det kan synes vanskelig å komme opp i forventet tilsyns­volum slik aktivitetene nå er beskrevet. Prosjekteierne er ansvarlig for å tilrette­legge aktivitetene i satsingene slik at måltallet nås, dvs. at det ikke blir for omfattende tilsyns­pakker, eller at det blir en miks av kortere og lengre tilsyns­pakker.»

Skal bruke tiden på det mest vesentlige

Arbeids- og sosial­departementet påpeker i brev 14. mars 2016 at regionene i 2015 gjennomførte flere tilsyn enn planlagt, og det skulle således ikke være behov for å øke antallet ved å prioritere flere og lette tilsyn.

Ifølge departementet er praksis at prosjekt­eierne skal planlegge aktivitetene slik at tilsynet prioriterer å bruke tiden på de mest vesentlige forholdene i næringene.

Det er ikke tilsynstallet som er målet for etatens arbeid, melder Riksrevisjonen.

Kilde: Rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet», kan lastes ned fra https://www.riksrevisjonen.no/presserom/Pressemeldinger/Sider/Arbeidsmiljokriminalitet.aspx

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS