Forsvarsbygg kvad trondeh 2037

Sterkt splittet i synet på Forsvars­bygg

Renholdere eldre enn 60 år med 15 års tjeneste blir overført til Forsvaret. De øvrige får ingen spesiell kompensasjon når Forsvarsbygg-renholdet konkurranse­utsettes.

Publisert

To av de berørte arbeids­taker­organisasjonene er skuffet:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

NTL mener

Faksimile fra NTL.

Norsk Tjeneste­mannslag mener ordningen er jevngod med ingen kompensasjon:

– Vi er svært skuffet over at forsvars­ministeren ender opp med absolutt ingenting til den største gruppen ansatte, uttaler NTL-leder John Leirvaag på NTLs nettside.

– Renholderne i Forsvars­bygg har ventet i flere måneder på at forsvars­ministeren skulle komme med «kompenserende tiltak» til de som mister jobben i Forsvars­bygg. I dag fikk de beskjeden; ansatte over 60 år med 15 års tjeneste blir overført til Forsvaret. Øvrige får ingen­ting, sier han.

Personell­forbundet mener

"

Faksimile fra Personell­forbundet.

Også det YS-tilsluttede Personell­forbundet uttrykker stor skuffelse:

Incentivene rettet mot renholderne som vi har ventet på siden i sommer er nå på plass. Det er med stor skuffelse vi ser at incentivene er dårligere enn forventet, skriver PF på sin nettside.

Og videre:

Personell­forbundet har vært i dialog med FD for å synlig­gjøre våre synspunkter og krav. Vi registrerer at det ikke er tatt hensyn til dette når beslutningen om incentiver ble fattet. Forsvarsbygg selv har også pekt på at de over 55 år i liten grad vil kunne ta ut AFP fra en privat ordning fra 62 år, og at det burde vært en lukket pensjons­ordning fra 55 år. Lukket pensjons­ordning ble tidlig avskrevet som aktuelt, men Personell­forbundet mener at personell født i 1961 eller før burde fått tilbud om jobb videre i Forsvarssektoren. Det er meget skuffende at incentivene kun er rettet mot de født i 1956 og tidligere med mer enn 15 års ansiennitet.

Forsvars­departementet mener

"

Forsvars­minister Ine Eriksen Søreide. Foto: Asgeir S. Brekke, FD.

– Det er et viktig mål for Regjeringen å effektivisere offentlig sektor. Konkurranse er et av flere viktige virkemidler for å bruke samfunnets ressurser effektivt. Vi må innrette forsvars­sektoren mot kjerne­virksomheten, og samtidig arbeide tettere med nærings­livet. Dette vil gi oss den beste utnyttelsen av ressursene, sier forsvars­minister Ine Eriksen Søreide.

FD skriver videre:

Forsvars­departementet har funnet en god løsning som ivaretar personellet. Renholds­personellet i Forsvars­bygg er sikret arbeid hos ny leverandør i henhold til arbeids­miljø­lovens regler om virksomhets­overdragelse, med de rettig­hetene dette gir de ansatte. Blant annet vil de få videre­ført sitt lønns­nivå, ferie­penger og ansiennitet hos ny leverandør. I tillegg vil alle som har jobbet mer enn tre år ha en oppsatt pensjons­rett i Statens pensjons­kasse.

Bakgrunn

Forsvars­departementet besluttet høsten 2014 å oppheve Forsvars­byggs monopol på å levere renholds­tjenester til Forsvaret, og Forsvaret skal fra 1. mai 2016 anskaffe renholds­tjenester for hele forsvars­sektoren basert på konkurranse i det åpne marked.

Kilder:

Ingen kompensasjon til de som mister renholds­jobben (NTL)

Incentiver mot renholderne (PF)

Renholds­tjenester i forsvars­sektoren (FD)

Powered by Labrador CMS