Mal anskaffelse mopp kvad

Difi med ny mal for renholds­kjøp

Nå kan du som skal kjøpe renholds­tjenester bruke Difis nye kon­kur­ranse­grunnlags­mal.

Publisert

Malen omfatter beskrivelse / veiledning rundt konkurranse­grunnlag, tilbud, kontrakts­vilkår, krav­spesi­fikasjoner, pris, egen­rapportering av lønns- og arbeids­vilkår, samt rom og frekvens­liste.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Malen inneholder alle doku­menter du trenger for å lage et komplett kon­kur­ranse­grunnlag. Difi har tidligere publisert konkur­ranse­grunnlags­maler for kjøp av hotell­tjenester, konfe­ranse­tjenester, vikar­tjenester og kontor­rekvisita.

Det er det offentlige organet «Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi» som står bak malen. Dette er et strategisk organ som ser helhetlig på anskaffelser i forvalt­ningen. Malen er laget i samarbeid med arbeids­giver­organi­sasjonen NHO Service.

Best mulig tilbud

– Formålet med konkurranse­grunnlags­malen er å legge til rette for at du som oppdrags­giver kan utforme en konkurranse som leder til at du får leve­randør­enes beste tilbud, sier seksjons­sjef Bente Hagelien i Difi.

Bistand fra bransjen

Difi har fått bistand fra NHO Service og deres medlems­bedrifter i arbeidet med malen. Den inne­holder både maler, eksempler og veiledning.

Veiledningen tar for seg hvordan konkur­ransen skal gjennom føres, fornuftige kvali­fikasjons­krav, utforming av tildelings­kriterier og utforming av krav­spesifikasjon.

Malen baserer seg på at du som oppdrags­giver legger til grunn NS-INSTA 800:2010 for fast­settelse og bedømmelse av rengjørings­kvalitet.

Kilder:

Ny mal for kjøp av renholdstjenester

Konkurranse­grunnlagsmal for kjøp av renholds­tjenester

Powered by Labrador CMS