Atil årsrapport 2014 lang
Atil årsrapport 2014 lang

Satser på bred front

Arbeids­tilsynets års­rapport for 2014 gir innsikt i hvordan det gjennom­fører tilsyn hos ulike aktører i renholds­bransjen.

Publisert

Årsrapporten gir et innblikk i hvordan Arbeidstilsynet satser for å øke seriøsiteten i renholds­bransjen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I alt ble det gjennom­ført 1386 tilsyn i renholds­næringen i 2014:

  • Det ble gjennomført meldte tilsyn med bestillere av renholds­tjenester. Det er gitt pålegg i 75 prosent av de virksomhetene som har hatt tilsyn.
  • Det har også vært meldte tilsyn hos godkjente renholds­virksomheter. Her gjennomføres det omfattende tilsyn med arbeidsgiver samt besøk og samtale med ansatte på oppdrags­steder. Selv om virksomhetene er godkjent så er det gitt pålegg i 74 prosent av virksomhetene som har hatt tilsyn.
  • Det er gjennomført 165 uanmeldte og postale tilsyn mot ikke godkjente virksomheter. 65 prosent fikk pålegg.
  • Uanmeldte tilsyn med ikke godkjente virksomheter er avgrensede tilsyn som i stor grad er basert på tips fra regionale verneombud og tillitsvalgte. Noen virksom­heter velger etter tilsynet å avslutte den delen av virksomheten som omfatter tilbud av renholds­tjenester. Det er gitt reaksjoner i 70 prosent av de tilsynene som er gjennomført.
  • Postale tilsyn med virksomheter som ikke er godkjent benyttes som et virkemiddel når det er geografisk lange avstander til virksomheten, og det er usikkert om virksomheten tilbyr renholds­tjenester. Det er gitt reaksjoner i 62 prosent av de virksomhetene som har hatt en postal inspeksjon.
  • Høsten 2014 hadde Arbeidstilsynet en aksjon rettet mot renholds­virksomheter som hadde fått avslag på søknad om godkjenning. Mange av disse virksomhetene var enkelt­person­foretak uten ansatte, mange var vanskelig å finne, ikke lenger registrert i Brønnøysund­registeret eller var konkurs. Det ble gitt pålegg om godkjenning i 76 prosent av de virksomhetene som fikk tilsyn.
  • På slutten av året ble det gjennomført varslede oppfølgings­tilsyn med kjøpere av renholds­tjenester som hadde hatt tilsyn i 2013. Det ble gitt pålegg i 36 prosent av virksomhetene som fikk tilsyn.

Antall tilsyn og reaksjoner mot renholds­bransjen i 2014. Ill.: Arbeids­tilsynet

Andre aktiviteter

Det gjennomføres også mye veiledning om gjeldende regelverk.

Det er etablert et aktivt og godt samarbeid med partene gjennom Treparts bransje­program renhold.

Det er også fortløpende dialog mellom tilsyn, ordningen med regionale verneombud og Godkjennings­ordningen. Det skal sikre synergieffekter som gir varige positive endringer i renholds­bransjen.

Innkjøpere/bestillere av renholdstjenester

Det er totalt gjennomført 591 tilsyn med bestillere av renholds­tjenester i 2014. Det er imidlertid fortsatt svært få som har kunnskap om regelverket som følger av allmenn­gjørings­loven.

Med bakgrunn i dette har Treparts bransjeprogram renhold utarbeidet en plan som i 2015 skal informere om regelverket som regulerer kjøp av renholds­tjenester. Målet er økt kunnskap og etterlevelse av regelverket, slik at markedet tilde useriøse aktørene i bransjen forsvinner.

Når det ble kontrollert for påseplikt, informasjonsplikt og samordning av HMS ble det gitt pålegg i 82 prosent av tilsynene.

Arbeidstilsynet erfarer at innkjøpere/bestillere av renholds­tjenester mangler i større grad kunnskap enn manglende vilje til å etterleve regelverket.

Godkjente virksomheter

Det er totalt gjennomført 472 tilsyn med godkjente renholds­virksomheter i løpet av satsingen, og av dette 349 tilsyn i 2014.

I tilsyn med godkjente virksom­heter avdekket Arbeidstilsynet at 52 prosent av virksom­hetene ikke hadde valgt verne­ombud. Dette er et vilkår for godkjenning. Dette understøtter behovet for regionale verne­ombud i denne bransjen.

I tilsyn med godkjente virksom­heter er det kontrollert arbeidstid, lønn, ID-kort og systematisk HMS-arbeid. Mange virksom­heter oppfylte de fleste kriteriene for å være en godkjent virksomhet. Imidlertid fant Arbeids­tilsynet at mange virksom­heter ikke arbeidet systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Mange virksom­heter hadde ikke kartlagt og risiko­vurdert arbeids­miljøet til renholderne eller gjennom­ført nødvendige tiltak for å redusere eller fjerne farer og problemer i arbeidet.

Kilde: På jobb for et godt arbeidsliv!

Powered by Labrador CMS