klubbe.jpg

Disse reglene endres 1. juli

Som vanlig er det mange lov­endringer som trer i kraft 1. juli. I år er det særlig på arbeids­retts­området det kommer vesentlige endringer for arbeids­livet.

Publisert

1. juli 2015 kommer det flere arbeids­retts­endringer. (Ill.foto: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kurs­leverandøren Info­tjenester har sammen­fattet de viktigste endringene.

Her er over­sikten over regel­endringene du bør være oppmerksom på, som trer i kraft 1. juli 2015.

Nytt regelverk for midlertidige ansettelser

Stortinget har nå vedtatt loven som åpner for midler­tidige ansettelser i inntil 12 måneder, uten vilkår. Samtidig blir 4-årsregelen delvis endret til en 3-årsregel.

"
  • Det blir lettere å ansette midler­tidig. Virksom­heter kan ansette arbeids­takere på midler­tidige kontrakter i 12 måneder uten spesielle vilkår.
  • Ved vikariater og midler­tidige avtaler uten vilkår, vil arbeids­takeren nå bli fast ansatt etter 3 år sammen­hengende (tidligere 4 år).

Ny aldersgrense i arbeids­miljø­loven

Aldersgrensen i arbeids­miljø­loven økes fra 70 til 72 år.

"
  • Muligheten til å avtale lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år fjernes.

Endringer i reglene for arbeidstid og overtid

Med endringene i arbeids­miljø­loven blir det nye time­grenser for overtid og gjennom­snitts­beregning av arbeids­tiden.

"
  • Lovens hovedregel for antall overtids­timer blir stående som den er, men det blir mulig å avtale noe mer overtid med tillitsvalgt. I tillegg kan Arbeids­tilsynet etter søknad gi tillatelse til flere overtidstimer.
  • Økt mulighet til å gjennom­snitts­beregne arbeids­tiden. Arbeids­takere kan jobbe mer i noen perioder, for å jobbe mindre i andre perioder. De totale grensene økes ikke, så arbeids­takerne kan ikke totalt sett jobbe mer enn de gjorde før.

Endringer i permitteringsregelverket

Mange velger å si opp arbeidstakere i stedet for å permittere ved mangel på arbeid. Nå er det en regel­endring på vei, som vil gjøre det rimeligere for arbeids­giver å permittere.

"
  • Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dager.
  • Perioden arbeidstaker kan permitteres økes fra 26 til 30 uker.

Forskrift om allmenn­gjøring av tariff­avtaler for godstransport på vei

Forskriften gjelder for arbeids­takere som utfører gods­transport på vei med kjøretøy over 3,5 tonn.

  • Forskriften inneholder minste­lønns­satser.

Leasing av elbiler og omsetning av elbil­batterier blir avgifts­fritt

Fritaket for leasing skal avgrenses til utleie av kjøretøy der leie­perioden i henhold til skriftlig avtale er minst 30 dager.

  • Fritaket er begrenset til kjøretøyer som bare bruker elektrisitet til fremdrift, og gjelder ikke hybridbiler.
  • Utstyr som kan anses som en del av kjøretøyet kan leies ut avgifts­fritt sammen med kjøretøyet, som jekk, ekstra hjulsett, etc.

Powered by Labrador CMS