penger - bredde

Endrede Nav-satser

Her er en oversikt over regel­endringer som gjelder for ulike fra 1. januar 2015. Enkelte endringer er ikke endelig vedtatt.

Publisert

Ill.foto av penger: Colourbox

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Her er hovedpunktene i endringene fra Arbeids- og velferdsetaten:

Ferietillegg

Opptjening av ferie­tillegget til dagpengene opphører med virkning fra 1. januar 2015.

Retten til ferietillegg for den som har mottatt dagpenger og/eller sykepenger i mer enn åtte uker fjernes fra 1. januar 2015.

Foreldrepenger til arbeidsløse kvinner

Retten til ferietillegg for den som har mottatt dagpenger fjernes.

Supplerende stønad

Forsørgings­tillegg til mottakere av supplerende stønad som forsørger ektefelle under 67 år og/eller barn under 18 år avvikles fra og med 1. januar 2015.

Sykepenger for selvstendig næringsdrivende

Fra og med 1. januar 2015 endres premiesatsene for tillegg til sykepenger for selvstendig nærings­drivende og forsikring for tilleggs­sykepenger for frilansere.

Sykt barn

Økt dekningsnivå for pleie- og opplærings­penger til selvstendig næringsdrivendeFra 1. januar 2015 kan selvstendig næringsdrivende få rett til pleie- og opplærings­penger med 100 prosent av inntekten.

Uføretrygd

Fra 1. januar 2015 erstattes dagens uførepensjon med uføretrygd. Alle mottakere av uførepensjon er regnet om til uføretrygd, noe som blant annet innebærer at uføretrygden justeres opp for å tilpasse seg at skatten også øker.

A-ordningen

1. januar 2015 innføres a-ordningen. Fra denne datoen skal arbeidsgivere og andre som utbetaler ytelser bruke den nye, elektroniske a-meldingen når de rapporterer opplysninger om inntekts- og ansettelsesforhold.

Nye stønadssatser

Fra 1. januar 2015 oppjusteres satsen for engangs­stønad ved fødsel og adopsjon til 44 190 kroner. Fra samme dato gjelder det nye satser på enkelte andre stønads­områder.

Kilde: Endringer i regelverk og satser fra 1. januar 2015

Powered by Labrador CMS