NS 8431 rev1 2005 Foto Standard Norge

NHO oppfordrer til å følge standarden

Den norske standard­kontrakten om fast renhold (NS 8431) ble revidert og sendt på høring i juni. I sitt hørings­innspill under­streker NHO Service viktig­heten av at det offentlige faktisk etter­lever standarden.

Publisert

Faksimile fra NS 8431 (2005-versjon). Ill.: Standard Norge

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den reviderte utgaven av kontrakts­standarderen for fast renhold (NS 8431) ble i juni sendt på høring av Norsk Standard. Hørings­fristen var 10. august.

Arbeidsgiver­organi­sasjonen NHO Service har generelt inntrykk av at forslaget til ny standard tilfreds­stiller dagens lov­pålagte krav og at den oppleves som en fornuftig regulering av for­pliktelser og rettig­heter for begge parter.

NHO Service under­streker imidlertid at standardens betydning som et forut­sig­bart og balansert instru­ment, svekkes dersom oppdrags­givere mer eller mindre syste­matisk avviker standarden på generelt grunnlag.

NHO skriver blant annet følgende:

«Det er viktig å øke opp­slut­ningen om en felles frem­forhandlet standard. Mange kontrakter som brukes tar ikke hensyn til renholdets karakter, faget eller fornuftig logistikk hos leverandør, samt skjer på et ensidig interesse­grunnlag. Dette reduserer den faglige effek­tiviteten i leveringen og utviklingen av «fast renhold» i markedet.

Det er spesielt påtagelig at offentlig sektor i mange tilfeller bruker kontrakter som ikke holder faglig standard for renholds­oppdrag eller er balanserte slik som anskaf­felses­regel­verket pålegger.»

Les mer om NHO Service' høringsinnspill

Standardkontrakten NS 8431 kan du kjøpe her

Forskrift om offentlige anskaffelser. Av § 3-11 frem­går blant annet at «Der det finnes frem­forhand­lede og balanserte kon­trakts­standarder, skal disse som hoved­regel brukes ved inngåelse av kontrakter.»

Powered by Labrador CMS